Procedury WKŚiR

Nr proceduryNazwa proceduryZałączniki
WKSiR_I_1.1Tryb uruchomiania i zniesienia kierunku studiów na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  
WKSiR_I_2.1Dokumentowanie i ocena efektów kształcenia w przedmiocie/module
na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (WKŚiR)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 1

WKSiR_I_2.1 Załącznik 2

WKSiR_I_2.1 Załącznik 2 uchwała

WKSiR_I_2.1 Załącznik 2a

WKSiR_I_2.1 Załącznik 3

WKSiR_I_2.1 Załącznik 4

WKSiR_I_2.1 Załącznik 5 - ankieta ewaluacyjna

WKSiR_I_3.1Udział interesariuszy zewnętrznych w Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia na WKŚiR
WKSiR_I_4.1Okresowe przeglądy programów studiów na WKŚiR
WKSiR_I_5.1Zgłaszanie uwag i zmian do programu studiów i programu kształcenia
WKSiR_II_2.1Układanie rozkładów zajęć na dany semestr roku akademickiego WKŚiR
WKSiR_II_3.1Zasady zgłaszania przełożenia, skrócenia lub zmiany miejsca przeprowadzania planowanych zajęć dydaktycznych    WKSiR_II_3.1 Załącznik 1  
WKSiR_II_3.2Przeprowadzanie zajęć terenowych oraz zorganizowanych wyjazdów studentów WKŚiR
WKSiR_II_4.2Egzamin komisyjny/zaliczenie komisyjne - wytyczne  
WKSiR_II_4.3Planowanie i organizacja sesji egzaminacyjnej dla danego semestru/roku akademickiego WKŚiR
WKSiR_II_5.1Obsługa, realizacja i rozliczanie praktyk zawodowych studentów WKŚiR (obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013)  
WKSiR_II_6.1bZasady dyplomowania na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie    
WKSiR_II_6.2bZasady i tryb doktoryzowania na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie  
WKSiR_II_6.3Postępowanie dotyczące ukończenia studiów podyplomowych na WKŚiR ZUT w Szczecinie  
WKSiR_II_7.1Planowanie terminów konsultacji studentów z nauczycielami na WKŚiR
WKSiR_II_8.1Przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników WKŚiR WKSiR_II_8.1 Załącznik 1 
WKSiR_II_8.2Przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych WKSiR_II_8.2 Załącznik 1 
WKSiR_II_8.3Przeprowadzanie bieżącej kontroli zajęć dydaktycznych oraz konsultacji WKŚiR WKSiR_II_8.3 Załącznik 1 
WKSiR_II_9.1Przeprowadzanie ankiety studenta na WKŚiR  
WKSiR_II_9.2Przeprowadzanie ankiety absolwenta na WKŚiR ZUT w Szczecinie  WKSiR_II_9.2 Załącznik 3  
WKSiR_III_3.1Ocena bazy dydaktycznej i materialnej niezbędnej do realizacji procesu kształcenia na WKŚiR  
WKSiR_III_4.1Postępowanie dotyczące zakresu studiów i doboru kadry dydaktycznej (jednostek) na studia podyplomowe na WKŚiR ZUT w Szczecinie  
WKSiR_III_4.2Zasady przeprowadzania konkursu na prowadzenie przedmiotów/modułów na WKŚiR ZUT w Szczecinie  
WKSiR_III_6.1Przeprowadzanie okresowej oceny nauczycieli przez kierownictwo WKŚiR ZUT w Szczecinie
WKSiR_III_7.1Wybór modułu/przedmiotu obieralnego na WKŚiR  WKSiR_III_7.1 Załącznik 1  
WKSiR_III_7.2Wybór specjalności na WKŚiRWKSiR_III_7.2 Załącznik 1  
WKSiR_III_7.3Ubieganie się o studia według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia  WKSiR_III_7.3 Załączniki  
WKSiR_III_7.4Zasady studiowania w trybie indywidualnej organizacji studiów  

WKSiR_III_7.4 Załącznik 1 - podanie 

WKSiR_III_7.4 Załącznik 2  

WKSiR_III_7.5Skreślenie studenta z listy studentów WKŚiR  WKSiR_III_7.5 Załącznik 1  
WKSiR_III_7.6Wznowienie studiów na WKŚiR  WKSiR_III_7.6 Załącznik 1  
WKSiR_III_7.7Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studentaWKSiR_III_7.7 Załącznik 1
WKSiR_III_8.1Postępowanie w sytuacjach konfliktowych i patologicznych na WKŚiR
WKSiR_IV_2.1Udzielanie pomocy materialnej studentom WKŚiR  
WKSiR_IV_2.2Udzielanie pomocy materialnej doktorantom WKŚiR  
WKSiR_V_1.1Udostępnianie informacji o procesie kształcenia na WKŚiR
WKSiR_V_2.1Wewnętrzny obieg informacji na WKŚiR
WKSiR_VI_1.1Zgłaszanie wyjazdów dydaktycznych pracowników w ramach programu Erasmus+  
WKSiR_VI_2.1Realizacja kształcenia w ramach zagranicznego programu wymiany studentów w Erasmus+ (wyjazdy na studia)  WKSiR_VI_2.1 Załącznik 1 
WKSiR_VI_2.2Realizacja kształcenia w ramach zagranicznego programu wymiany studentów Erasmus+ (wyjazdy na praktyki)WKSiR_VI_2.2 Załącznik 1
WKSiR_VII_1.1Badanie rynku pracy w obszarze zgodnym z kierunkami studiów prowadzonymi na WKŚiR