Zarządzenia ZUT w Szczecinie i regulaminy studiów

Podstawy funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

 1. Uchwała nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 2. Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w ZUT w Szczecinie
 3. Zarządzenie nr 164 Rektora ZUT z dnia 14 października 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 134 Rektora ZUT z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

Regulamin Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 194 Rektora ZUT z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Proces ankietyzacji

Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20 września 2021 r. w sprawie procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie

Kwestionariusze ankiet

 1. Zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie
 2. Zarządzenie nr 20 Rektora ZUT z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie
 3. Zarządzenie nr 108 Rektora ZUT z dnia 23 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie

Proces hospitacji

Zarządzenie nr 101 Rektora ZUT z dnia 20 września 2021 r. w sprawie procedury "Zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie, skan dokumentu z podpisem

Programy kształcenia

 1. Zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższegozałączniki
 2. Zarządzenie nr 17 Rektora ZUT z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury "tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów" w ZUT w Szczecinie
 3. Uchwała nr 1 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT w Szczecinie dla wydziałów dotyczących przygotowania projektu programów studiów dostosowujących do wymagań określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 4. Uchwała nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia Organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w ZUT
 5. Uchwała nr 66 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych
 6. Uchwała nr 96 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia
 7. Zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ZUT
 8. Zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 7 października 2019 r. w sprawie jednolitych zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się określonych w programach studiów, studiów doktoranckich i podyplomowych oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej
 9. Zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach studiów" w ZUT w Szczecinie
 10. Zarządzenie nr 110 Rektora ZUT z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 11. Zarządzenie nr 187 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Tworzenie oraz zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu" w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Proces dyplomowania

Zarządzenie nr 26 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w ZUT w Szczecinie

ECTS

Uchwała nr 97 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w ZUT w Szczecinie