O Wydziale

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii
  • doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej
  • doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska 
  • doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa


Wydział Rolniczy powstał w 1954 roku w chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. 26.10.2001 roku jego nazwa zmieniła się na obecną. 

Na Wydziale jest zatrudnionych 80 nauczycieli akademickich, w tym:

  • 12 z tytułem naukowym profesora zatrudnionych na stanowisku:   profesora zwyczajnego (7),   profesora nadzwyczajnego (5)
  • 52 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku:   profesora nadzwyczajnego (17),   adiunkta z habilitacją (35)  
  • 16 doktorów zatrudnionych na stanowisku:   adiunkta (13),   st. wykładowcy (3)


Ponadto na Wydziale pracuje 75 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym 33 pracowników naukowo- technicznych i inżynieryjno-technicznych, 12 pracowników administracji oraz 30 pracowników obsługi. 

Na Wydziale odbywa studia doktoranckie (obecnie studia III stopnia) 68 słuchaczy Wydziałowego Studium Doktoranckiego, prowadząc w niewielkim wymiarze zajęcia dydaktyczne.

Wg stanu na dzień 30.11.2018 na Wydziale studiuje 549 studentów, w tym 458 na studiach stacjonarnych.