Komisje wydziałowe

Komisje wydziałowe w kadencji 2016-2020


Komisja ds. Kadry

Zadania i zakres działalności:

 • Opiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta, profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.
 • Opiniowanie wniosków o przedłużenie zatrudnienia na zasadzie umowy o pracę adiunktom, którym upłynął dziewięcioletni okres mianowania.
 • Opracowanie zasad wnioskowania o nagrody dla pracowników Wydziału.
 • Opiniowanie propozycji nagród i odznaczeń dla pracowników Wydziału.
 • Opiniowanie, na wniosek Dziekana lub Rady Wydziału, projektów uchwał i innych aktów prawnych dotyczących spraw kadrowych oraz dyscyplinarnych.

 

Skład Komisji:

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło - przewodniczący 

Mgr inż. Anna Buchwał - sekretarz 

Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT - dziekan 

Prof. dr hab. Stefan Friedrich 

Dr hab. Beata Myśków prof. ZUT

Dr hab. inż. Dariusz Błażejczak 

Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk

Doktorantka:  mgr Eliza Grabowska

Studentka: inż. Magdalena Sąsiadek

Przedstawiciel ZNP - dr hab. inż. Anna Jaroszewska

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - vacat


Komisja ds. Dydaktyki

Zadania i zakres działalności:

 • Opiniowanie programów dydaktycznych i zmian w programach wszystkich kierunków i form studiów prowadzonych na Wydziale.
 • Inicjowanie nowych form działalności dydaktycznej.
 • Opracowanie szczegółowych zasad pisania prac dyplomowych z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i uwag komisji akredytacyjnych.
 • Opiniowanie zasad współpracy dydaktycznej z uczelniami partnerskimi - krajowymi i zagranicznymi.
 • Opiniowanie wniosków o nagrody i odznaczenia za działalność dydaktyczną.
 • Współudział w opracowaniu zasad, metod i zakresu promocji oferty dydaktycznej Wydziału.
 • Opiniowanie, na wniosek Dziekana lub Rady Wydziału, projektów uchwał i innych aktów prawnych dotyczących dydaktyki.

 

Skład Komisji:
Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak - przewodnicząca 

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - prodziekan

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT - prodziekan 

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan

Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski

Dr hab. inż. Ewa Możdżer - sekretarz

Dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka

Studentka: Gabriela Malinowska

  
Komisja ds. Jakości Kształcenia

Zadania i zakres działalności:

 • Współuczestniczenie w tworzeniu systemu zapewnienia jakości kształcenia.
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania systemu jakości kształcenia.
 • Wdrażanie decyzji przyjętych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia.
 • Monitorowanie programów studiów i efektów kształcenia.
 • Przygotowanie harmonogramu przeprowadzenia ankietyzacji na Wydziale według obowiązujących zasad ankietyzacji opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia.
 • Przeprowadzanie analiz niezbędnych do oceny jakości kształcenia na Wydziale.
 • Zabezpieczenie poufności danych osobowych i wyników badań ankietowych.
 • Opiniowanie wniosków o nagrody i odznaczenia za działalność dydaktyczną.
 • Opiniowanie, na wniosek Dziekana lub Rady Wydziału, projektów uchwał i innych aktów prawnych dotyczących spraw jakości kształcenia.

 

Skład Komisji: 
Dr hab. Mariola Wróbel - przewodnicząca

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT

Dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Justyna Chudecka

Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk

Dr hab. inż. Marek Śnieg

Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk

Dr inż. Grażyna Kaup

Dr inż. Agnieszka Mąkosza

Dr inż. Tomasz Stawicki

Dr inż. Martyna Śnioszek

Doktorantka: mgr inż. Alicja Auriga

Studentka: inż. Agnieszka Firląg-Beta


Komisja ds. Badań Naukowych

Zadania i zakres działalności:

 • Opiniowanie zasad współpracy naukowej z uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
 • Opiniowanie wniosków o: nagrody Rektora, nagrody Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia naukowe.
 • Opiniowanie zasad rozdziału środków finansowych z dotacji na badania naukowe (DZ, UPB, itp.) na Wydziale.
 • Współpraca z Dziekanem przy ustalaniu kryteriów oceny działalności naukowej pracowników.
 • Ocena zasobów aparaturowych Wydziału i ranking wniosków aparaturowych.
 • Opiniowanie, na wniosek Dziekana lub Rady Wydziału, projektów uchwał i innych aktów prawnych dotyczących spraw nauki.

 

Skład Komisji:

Prof. dr hab. Piotr Masojć - przewodniczący

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan

Prof. dr hab. Cezary Podsiadło

Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT

Dr hab. Marek Podlasiński

Dr hab. inż. Beata Smolik

Dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka

Doktorant: mgr inż. Kamil Szydłowski

Studentka: Monika Taube


Komisja ds. Ekonomiczno-Finansowych

Zadania i zakres działalności:

 • Opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego Wydziału.
 • Opiniowanie podziału środków finansowych z dotacji na badania naukowe (DZ, UPB, itp.) na Wydziale.
 • Inicjowanie nowych rozwiązań dotyczących gospodarki finansowej i ekonomicznej na Wydziale.
 • Opiniowanie, na wniosek Dziekana lub Rady Wydziału, projektów uchwał i innych aktów prawnych dotyczących spraw ekonomicznych i finansowych Wydziału.

 

Skład Komisji: 

Dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT - przewodniczący

Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT - dziekan

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek

Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. ZUT

Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT

Dr hab. inż. Joanna Podlasińska

Dr hab. inż. Miłosz Smolik

Doktorant: mgr inż. Patryk Ratomski

Studentka: Monika Taube


Komisja ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowymi, Gospodarczymi i Administracyjnymi

Zadania i zakres działalności:

 • Współudział w promocji oferty dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydziału.
 • Opiniowanie celowości podpisywania listów intencyjnych oraz projektów umów o współpracy z jednostkami zewnętrznymi.
 • Utrzymywanie ścisłej współpracy z Dyrekcjami jednostek zewnętrznych w celu uzyskiwania bezpośredniej informacji planowanych w przyszłości projektach, zleceniach, badaniach (dotyczy to spraw zgłaszanych przez Ośrodki, z których informacje często zbyt późno docierają na Wydział).
 • Zbieranie ciekawych pomysłów, projektów badań i inicjatyw zgłaszanych przez pracowników Wydziału oraz poszukiwanie potencjalnych współpracowników w kraju lub za granicą, a także źródeł finansowania realizacji tych pomysłów.
 • Badanie możliwości uzyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz ze sfery gospodarczej.
 • Opiniowanie, na wniosek Dziekana lub Rady Wydziału, projektów uchwał i innych aktów prawnych dotyczących współpracy.

 

Skład Komisji:

Dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT - przewodniczący

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska

Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski

Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. ZUT

Dr hab. inż. Marek Bury

Dr hab. Marek Podlasiński

Doktorantka: mgr inż. Alicja Auriga

Studentka: Karolina Banach

 

Komisja do oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale KŚiR

Skład Komisji:

Prof. dr hab. Piotr Masojć - przewodniczący

Prof. dr hab. Stefan Friedrich

Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

Prof. dr hab. Elżbieta Skórska

Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski

Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko

Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT

Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska

Dr hab. inż. Miłosz Smolik

Dr hab. inż. Marek Śnieg

Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk

Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska

Dr inż. Grzegorz Jarnuszewski

Dr inż. arch. Eliza Sochacka-Sutkowska

 

Komisja kwalifikacyjna do oceny wniosków na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+

Skład Komisji:

Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT - przewodnicząca

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT - prodziekan

Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska - wiceprzewodnicząca

Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska

Dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz

Dr inż. Martyna Śnioszek - sekretarz

 

Komisja ds. "Strategii Rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie na lata 2012÷2020"

Skład Komisji:

Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko - przewodniczący

Prof. dr hab. Piotr Masojć

Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski

Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot

Dr hab. inż. Grzegorz Nowak

Doktorantka: mgr inż. Alicja Auriga

Student: Kamil Wiśniewski

 

Komisja ds. opiniowania tematów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie naukowej AGRONOMIA 
Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT

Dr hab. inż. Ewa Możdżer

 

Komisja ds. opiniowania tematów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie naukowej INŻYNIERIA ROLNICZA 
Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek - przewodniczący

Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

Dr hab. inż. Dariusz Błażejczak

Dr hab. inż. Piotr Kostencki


Komisja ds. opiniowania tematów rozpraw doktorskich w dyscyplinie naukowej OCHRONA i KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 
Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko - przewodniczący

Dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT

Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT

Dr hab. Magdalena Błaszak

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski


Komisja ds. opiniowania tematów rozpraw doktorskich w dyscyplinie naukowej OGRODNICTWO
 
Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak - przewodnicząca

Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. ZUT

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT

Dr hab. inż. Grzegorz Nowak

Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza na kadencję 2016-2020:

Dr hab. inż. Marek Śnieg - przewodniczący

Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT - wiceprzewodnicząca

Mgr inż. Anna Buchwał - sekretarz  

Dr hab. Lilla Mielnik  

Dr hab. Marek Podlasiński

Mgr inż. Damian Pizoń - przedstawiciel doktorantów

Inż. Magdalena Sąsiadek - przedstawicielka studentów