Informacje bieżące

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych odwołanych w dniach 12 marca - 10 kwietnia 2020 roku zarządzeniem nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19D 24.03.2020 08:49

 

1.       Wszystkie zajęcia przewidziane w planach studiów zaplanowane na okres zawieszenia zajęć w okresie od 12.03.2020 do 10.04.2020 r. muszą zostać zrealizowane w terminie późniejszym w pierwotnie przewidzianej formie lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Komentarz: zajęcia w pierwotnie przewidzianej formie odbędą się w terminie późniejszym; zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą i odbywają się od 12.03.2020 r.

2.       Możliwe jest przeprowadzenie zajęć, o których mowa w pkt 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pomimo braku takiej informacji w sylabusach przedmiotów/ modułów zajęć.

3.       Zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość muszą być zgodne z zarządzeniem nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

4.       Nauczyciel zainteresowany przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinien uzyskać pisemną zgodę dziekana/dyrektora Szkoły Doktorskiej (SzD), w terminie przez niego ustalonym, na taką formę prowadzenia zajęć. Zgoda taka powinna być wydana na określoną liczbę godzin i formę zajęć dydaktycznych w oparciu o przedstawione przez nauczyciela materiały, zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do zarządzenia nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r.
Komentarz: pisemna zgoda dziekana/dyrektora SzD nie musi być wydana teraz, w czasie kiedy mamy w kraju stan zagrożenia epidemicznego. Ważne by dziekan/dyrektor SzD wiedział o tym fakcie i mógł nad sytuacją organizacyjnie zapanować. Termin wydania pisemnej zgody zostanie ustalony przez dziekana/dyrektora SzD.

5.       Dodatkowo nauczyciel ubiegający się o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinien wskazać godziny bezpośredniej konsultacji ze studentami oraz termin, w jakim te zajęcia zostaną przeprowadzone. Na tej podstawie dziekan/dyrektor SzD może uznać przeprowadzenie zajęć odwołanych w okresie od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. za zrealizowane.
Komentarz: aktualnie za bezpośrednie konsultacje traktujemy kontakt ze studentami z wykorzystaniem technik i narzędzi pracy zdalnej, z wyłączeniem fizycznego kontaktu.

6.       Dziekan/dyrektor SzD jest odpowiedzialny za poinformowanie studentów o terminach i zasadach prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Komentarz: odpowiednie osoby w dziekanatach wydziałów/dyrektor SzD przekażą informację do studentów.

7.       W przypadku braku zgody Dziekana/dyrektora SzD na prowadzenie zajęć w formie wskazanej w pkt 2 należy uznać zajęcia przewidziane w okresie od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. za niezrealizowane i wyznaczyć termin ich realizacji w systemie Uczelnia.XP.

8.       Uczelnia zapewni m.in. dostępne narzędzia (których użycie traktować można jako równoważne z platformami zdefiniowanymi w § 1 ust. 6 zarządzenia nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r.):

1)    Moodle ZUT,

2)    MS Teams,

3)    Skype,

4)    E-Dziekanat.

Komentarz: ważne jest byśmy korzystali z podobnych narzędzi na Uczelni, by Studenci nie musieli poznawać wielu platform.

Komentarz: proszę zwrócić uwagę, iż MNiSW pozwala, z uwagi na autonomię Uczelni, by zajęcia rozpoczęte w formie zdalnej były, o ile to możliwe, realizowane w tejże formie do końca semestru, Ma to ułatwić realizację zajęć, które trzeba będzie zrealizować w laboratoriach.