Informacje bieżące

Procedura bezpieczeństwa epidemicznego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 13.04.2021 08:30

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii COVIDd-19 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa należy bezwzględnie stosować zapisy Procedury bezpieczeństwa epidemicznego organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 82 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2020 r. ze zmianami, z uwzględnieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późniejszymi zmianami).

Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w formie bezpośredniego kontaktu, obowiązującymi w roku akademickim 2020/2021 - do odwołania:
 1. Każdy pracownik, student, doktorant ZUT zobowiązany jest do zapoznania się z treścią procedury bezpieczeństwa epidemicznego wskazanej powyżej.
 2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, a także osoba, która nie miała styczności z osobami chorymi na COVID-19 oraz przebywającymi na izolacji.
 3. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie mogą przebywać osoby inne niż studenci i pracownicy.
 4. Wprowadza się obowiązek tworzenia listy obecności studentów na każdej formie prowadzonych zajęć i przechowywania jej co najmniej przez miesiąc.
 5. Zalecane jest, aby uczestnicy zajęć przed ich rozpoczęciem, umyli dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekowali je lub założyli rękawiczki.
 6. W przypadku zajęć laboratoryjnych - nauczyciel akademicki zobowiązany jest udostępnić studentom preparat do dezynfekcji rąk i dopilnować, aby wszyscy wchodzący do sali dokonali dezynfekcji. W tym celu, nauczyciele przy pobieraniu kluczy na Portierni będą mogli pobrać również dozownik z płynem odkażającym. Po zakończonych zajęciach należy go bezwzględnie zwrócić na Portiernię razem z kluczem.
 7. Należy dopilnować, aby wszyscy uczestnicy zajęć przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, mieli założoną osłonę na usta i nos - tylko i wyłącznie w postaci maseczki.
 8. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie wszystkich obiektów WKŚiR ZUT. Jeżeli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta, należy przestrzegać bezwzględnie 1,5-metrowego odstępu od innych osób.
 9. Po rozpoczęciu zajęć w sali, dopuszcza się możliwość zdjęcia osłony ust i nosa, przy zachowaniu minimum 1,5-metrowego odstępu.
 10. Miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy studentami nie jest możliwe ze względu na liczbę studentów, należy zapewnić salę odpowiednio większą.
 11. W przypadku zajęć laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić 1,5-metrowy odstęp pomiędzy studentami.
 12. Należy zapewnić dezynfekcję używanego podczas zajęć sprzętu przed wejściem i po wyjściu z zajęć - dotyczy to głównie sal laboratoryjnych. Nauczyciele przy pobieraniu kluczy na Portierni będą mogli pobrać dozownik z odpowiednim do tego celu płynem odkażającym. Po zakończonych zajęciach należy go bezwzględnie zwrócić na Portiernię razem z kluczem.
 13. Pomieszczenia dydaktyczne po zakończonych zajęciach należy pozostawić do wywietrzenia.
 14. W budynkach WKŚiR zostaną utworzone następujące izolatoria:
  - na ul. Słowackiego 17 - izolatorium usytuowane w przyziemiu,
  - na ul. Pawła VI 3 - izolatorium wspólne dla budynków Pawła VI 1 i Pawła VI 3 - usytuowane na IV piętrze przy Pracowni Fizyki i Agrofizyki.
  We wskazanych tu pomieszczeniach będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub do oddziału zakaźnego.
 15. W sytuacji stwierdzenia u osoby uczestniczącej w zajęciach niepokojących objawów zobowiązuje się nauczycieli akademickich do: - w przypadku pogarszania się stanu zdrowia danej osoby - wezwania pogotowia ratunkowego, a w sytuacji gdy jej stan jest stabilny - skierowania do izolatorium, - natychmiastowego, skutecznego powiadomienia Dziekanatu o zaistniałej sytuacji, - odizolowania miejsca, w którym osoba ta przebywała (ławka, krzesło, biurko, sprzęt) od innych uczestników zajęć - na ile to możliwe, - wstrzymanie grupy w sali do czasu podjęcia odpowiednich decyzji przez Dziekanat, - można jednocześnie rozpocząć wietrzenie sali.
 16. W budynku przy ul. Słowackiego 17, dodatkowo zostaną otwarte boczne drzwi. Pierwsze drzwi od strony ul. Pawła VI będą służyły jako wejście, natomiast drugie - jako wyjście. Wyjścia boczne w budynkach przy ul. Pawła VI 1 i Pawła VI 3 na razie będą zamknięte. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać oznaczeń znajdujących się na drzwiach - wejście, wyjście.
 17. W ciągach komunikacyjnych, korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. Dotyczy to wszystkich osób przebywających w obiektach WKŚiR.
 18. Przy wyjściu z budynków WKŚiR będą ustawione kosze specjalnego przeznaczenia na odpady ochrony epidemicznej (np. rękawiczki, jednorazowe maseczki itp.).
Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego dla studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych realizowanych w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami akademickimi, obowiązującymi w roku akademickim 2020/2021 - do odwołania:
 1. Każdy pracownik, student, doktorant ZUT zobowiązany jest do zapoznania się z treścią procedury bezpieczeństwa epidemicznego wskazanej powyżej. Dodatkowo studenci mają obowiązek zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem.
 2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, a także osoba, która nie miała styczności z osobami chorymi na COVID-19 oraz przebywającymi na izolacji.
 3. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby z prawidłowo założoną maseczką zakrywającą usta i nos.
 4. Po wejściu do budynku każdy student zobowiązany jest do wpisania się do ewidencji wejść.
 5. Do/z budynku, w którym zaplanowano zajęcia można wejść i wyjść zgodnie z oznaczeniami na drzwiach wejściowych. W budynku przy ul. Słowackiego 17, dodatkowo zostaną otwarte boczne drzwi. Pierwsze drzwi od strony ul. Pawła VI będą służyły jako wejście, natomiast drugie - jako wyjście.
 6. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie mogą przebywać osoby inne niż studenci i pracownicy.
 7. Na zajęcia nie powinno się przynosić żadnych zbędnych z punktu widzenia prowadzonych zajęć rzeczy.
 8. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie wolno pożyczać przedmiotów od innych uczestników zajęć.
 9. W czasie przerwy w zajęciach można opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają, lub przebywać na jego terenie, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5 m od drugiej osoby.
 10. Należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach.
 11. Czekając na wejście na zajęcia, studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m oraz mieć osłonięte usta i nos maseczką.
 12. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki.
 13. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku).
 14. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie wszystkich obiektów WKŚiR ZUT. Jeżeli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta, należy przestrzegać bezwzględnie 1,5-metrowego odstępu od innych osób.
 15. Po rozpoczęciu zajęć w sali, dopuszcza się możliwość zdjęcia osłony ust i nosa, przy zachowaniu minimum 1,5-metrowego odstępu.
 16. W pomieszczeniach sanitarnych może znajdować się jednocześnie ograniczona liczba osób, zgodnie z oznaczeniem na drzwiach tego pomieszczenia.
 17. Nie należy korzystać z wind, poza oczywistymi wskazaniami wynikającymi z ograniczeń w poruszaniu się. Jeśli jest to konieczne, do windy nie mogą wejść więcej niż 2 osoby w jednym czasie. Powinny one stać w możliwie największej odległości od siebie lub mieć założoną ochronę ust i nosa.
 18. W budynkach WKŚiR zostaną utworzone następujące izolatoria:
  - na ul. Słowackiego 17 - izolatorium usytuowane w przyziemiu,
  - na Pawła VI 3 - izolatorium wspólne dla budynków Pawła VI 1 i Pawła VI 3 - usytuowane na IV piętrze przy Pracowni Fizyki i Agrofizyki.
  We wskazanych tu pomieszczeniach będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub do oddziału zakaźnego.
 19. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych podczas udziału w zajęciach dydaktycznych, student niezwłocznie powiadamia nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i jeśli to możliwe udaje się do izolatorium.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem na Wydziale Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa:
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników czy studentów, wskazujących na ewentualne zakażenie wirusem SARS-CoV-2, nie powinni oni przychodzić do pracy/na zajęcia. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej, ewentualnie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  W sytuacji zidentyfikowania ryzyka zakażenia koronawirusem osoby, które ukończyły 18 rok życia, mogą też zgłosić się na test w kierunku SARS-CoV-2 przez formularz na stronie internetowej www.gov.pl/web/dom .
 2. W przypadku wystąpienia u osoby podczas zajęć niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się ją od pracy/udziału w zajęciach. Jednocześnie powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosuje wydawane instrukcje oraz polecenia.
 3. Osobę chorą (podejrzaną o zakażenie koronawirusem) należy jak najszybciej odizolować od reszty osób poprzez umieszczenie w izolatorium. Cały obszar, w którym poruszała się dana osoba, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 4. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie i skutecznie poinformować Dziekanat (w przypadku zachorowania studenta - Dziekanat telefonicznie powiadamia nauczyciel prowadzący zajęcia, który następnie przekazuje stosowne informacje do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego PSSE - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna). Zwrotnie zostaną przekazane wytyczne związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy/nauki.
 5. Należy ściśle stosować się do zaleceń, informacji wydanych przez PSSE.
 6. Nakazuje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 7. Jeśli to możliwe, zaleca się uprzedzić osoby, które znalazły się na liście przekazanej do PSSE o tym, że będzie się z nimi kontaktował bezpośrednio pracownik PSSE, który ewentualnie może wydać zalecenie kwarantanny domowej (obejmującej wszystkich członków rodziny).
 8. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa.