Informacje bieżące

Nowe zasady składania prac dyplomowych w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii 21.04.2020 11:33

Zarządzenie nr 49 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie zasad składania prac dyplomowych  w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii.
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (D. U. poz. 491), zarządza się, co następuje:

                                                                                                     § 1.  

1. W okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii zawiesza się stosowanie niektórych postanowień § 7 zarządzenia nr 26 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

2. W okresie, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady składania prac dyplomowych:

1) Student umieszcza w systemie informatycznym (e-dziekanat) ostateczną wersję pracy, w której zawarte są również pisemne opisy do prac artystycznych, takich jak rzeźba, utwór czy inne dzieła wraz ze słowami kluczowymi.

2) Promotor (opiekun) może zweryfikować zgodność wersji elektronicznej pracy z jej wersją papierową w okresie późniejszym, ale nie później niż przed terminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

3) Promotor (opiekun) pracy weryfikuje w systemie antyplagiatowym JSA pracę dyplomową studenta i sporządza raport ogólny, który podpisuje zaufanym podpisem cyfrowym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) W przypadku gdy promotor (opiekun) nie posiada zaufanego podpisu cyfrowego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego raport z systemu antyplagiatowego musi być dostarczony do dziekanatu w formie tradycyjnej.

5) Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w ust.1, dotyczące zasad postępowania antyplagiatowego oraz ich tryb ustalony przez dziekana pozostają w mocy.

6) Student składa oświadczenie autora pracy dyplomowej – załącznik nr 3 do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 – w formie elektronicznej z cyfrowym podpisem zaufanym (ewentualnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w formie tradycyjnej.

7) Student na zasadach określonych w pkt 7 składa w dziekanacie wniosek o dopuszczenie do obrony. Potwierdzeniem akceptacji wniosku przez promotora (opiekuna) pracy jest ogólny raport z systemu antyplagiatowego JSA, złożony przez opiekuna pracy z informacją, że w jego opinii przebadana praca nie nosi znamion plagiatu.

8) Czynności, o których mowa w pkt 1 i 3, muszą być wykonane w terminach określonych zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1.

9) Osoby zainteresowane uzyskaniem cyfrowego podpisu zaufanego mogą zwrócić się do UCI z wnioskiem na adres: podpis@zut.edu.pl. UCI przekazuje wnioskodawcy instrukcję instalacji cyfrowego podpisu zaufanego.

10) W przypadku ubiegania się zgodnie z Regulaminem studiów o kolejne przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej student składa do Rektora wniosek wraz z opinią promotora (opiekuna) pracy i dziekana w formie elektronicznej z cyfrowym podpisem zaufanym (ewentualnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w formie tradycyjnej.

11) Zasady wydania tematów prac dyplomowych oraz zmiana tematu pracy określone w § 5 i 6 zarządzenia, o którym mowa w ust.1, można zrealizować w sposób zdalny.

3. Opis procesów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii zostanie uregulowany odrębnym zarządzeniem Rektora.

                                                                                                        § 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT