Informacje bieżące

Konsultacje społeczne dla projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 27.08.2020 09:38

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016, o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wniesienia do niego uwag.

Z projektem ww. zarządzenia wraz z uzasadnieniem oraz obwieszczeniem można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, w godzinach 8.00 – 15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie bip.szczecin.rdos.gov.pl w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz w zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań Ochronnych”.

Zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar mogą zgłaszać uwagi oraz wnioski do projektu dokumentu w terminie do 23 września 2020 r. Uwagi w formie pisemnej należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin.