Informacje bieżące

Informacja na temat składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i wybitnych młodych naukowców w grudniu 2019 r. 28.11.2019 12:35

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, które weszło w życie z dniem 22.11.2019 r., w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się  znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z uwagi na okres świąteczny oraz  termin wysyłania wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wnioski w wersji papierowej (wydruk w formacie pdf z systemu OSF) można składać w Dziale Nauki - pok. 203 w terminie do 16 grudnia 2019 roku oraz wersje elektroniczne tych wniosków (pdf) przesyłać na adres: kolszewska@zut.edu.pl

Osobą uprawnioną do składania wniosku o stypendium - zgodnie z art. 360 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późniejszymi zmianami) jest w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie  prorektor ds. nauki.