Informacje bieżące

Spotkania z interesariuszami w ramach projektu WATERPROTECT 24.04.2018 22:34

 

W dniu 11 kwietnia 20018 r. w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie z Interesariuszami projektu Waterprotect.  W spotkaniu uczestniczyli realizatorzy projektu – przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Szczecinie oraz przedstawiciele Interesariuszy z gminy Warnice, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe wyniki projektu, w tym wyniki badań termowizyjnych wykonanych z powietrza wzdłuż cieku rzeki Gowienicy Miedwiańskiej, dzięki którym udało się zidentyfikować potencjalne nielegalne punkty zrzutu ścieków do rzeki oraz zaprezentowano aplikację GeoLOG, dostępną w serwisie informacyjnym PIG-PIB. Celem prezentacji aplikacji GeoLOG było przedstawienie możliwości prezentacji danych środowiskowych zbieranych podczas realizacji projektu Waterprotect oraz zainicjowanie dyskusji nt. narzędzia informatycznego budowanego w ramach projektu, które ma służyć Interesariuszom projektu jako platforma wymiany danych oraz wizualizacji wyników badań.

Prezentacja aplikacji GeoLOG stanowiła podstawę do omówienia potrzeb poszczególnych podmiotów w zakresie danych na temat jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz zanieczyszczeń rolniczych i komunalnych. Dyskusja nad konstrukcją przyszłej bazy danych i metodami udostępniania danych doprowadziła do ustaleń w zakresie możliwości włączenia Interesariuszy w prace nad jej zasilaniem informacjami pozyskiwanymi przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki wodnej na terenie zlewni, a tym samym wymianę informacji i danych środowiskowych pomiędzy instytucjami. Konieczność usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami gospodarującymi w zlewni jest jednym z priorytetowych celów i założeń projektu Waterprotect, jak również wynikiem niezależnej analizy bieżącej sytuacji w zlewni, będącej przedmiotem prac pakietu Water Governance, w ramach którego opracowywany jest nowy model zarządzania zlewnią rzeki Gowienica Miedwiańska, uwzględniający potrzeby różnych interesariuszy. Kolejne spotkanie z Interesariuszami zlewni odbędzie się 7.09.2018 r. w Barzkowicach. 

Tekst: Małgorzata Przychodzka, Anna Kuczyńska

   
Fot. A. Kuczyńska

  
Fot. A. Kuczyńska

    
Fot. M. Nowakowska

   
Fot. M. Nowakowska

 

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie opinie autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji, zawartych w publikacji.
Disclaimer: this publication only reflects the authors’ views and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 727450.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450.