Dyplomanci

W  ROKU  AKADEMICKIM  2019/2020obowiązuje studentów stacjonarnych i studentów niestacjonarnych

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni

  1. Na egzamin dyplomowy może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujących na zakażenie SARS CoV-2, a także osoba, która nie miała styczności z osobami chorymi na COVID-19 oraz przebywającymi na kwarantannie lub izolacji.
  2. Student pojawia się na Uczelni  samodzielnie (bez osób towarzyszących) z nałożoną  maseczką ochronną lub przyłbicą, a po wejściu na Uczelnię oraz do dziekanatu dezynfekuje ręce.
  3. Na portierni  Uczelni student zostanie wpisany do rejestru osób przebywających w budynku.
  4. Rzeczy osobiste na czas egzaminu student pozostawia w wyznaczonym pomieszczeniu w dziekanacie.
  5. Student pojawia się w dziekanacie Wydziału w dniu wyznaczonego egzaminu dyplomowego około 5 minut przed jego rozpoczęciem.
  6. Egzamin dyplomowy odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną wcześniej.
  7. Maseczkę ochronną będzie można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej, na chwilę przed egzaminem dyplomowym.
  8. Na egzamin należy zabrać swój laptop w celu przedstawienia prezentacji pracy dyplomowej. W razie braku możliwości przywiezienia swojego sprzętu proszę nagrać prezentację na nośniku USB i zgłosić ten fakt 2-3 dni  przed egzaminem  w dziekanacie.
  9. Należy zapoznać się z zarządzeniem nr 72 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020.

Zasady składania prac dyplomowych w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii:

Przewodniczący komisji egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Terminy obron prac dyplomowych

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Zasady dyplomowania oraz druki: 

 

Zestawy pytań na egzamin inżynierski:

architektura krajobrazu

gospodarka przestrzenna

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii

ogrodnictwo

rolnictwo

technika rolnicza i leśna

 

Zestawy pytań na egzamin magisterski: 

architektura krajobrazu

gospodarka przestrzenna 

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii

ogrodnictwo 

rolnictwo