Dyplomanci

W  ROKU  AKADEMICKIM  2021/2022obowiązuje studentów stacjonarnych i studentów niestacjonarnych

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni

  1. Na egzamin dyplomowy może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujących na zakażenie SARS CoV-2, a także osoba, która nie miała styczności z osobami chorymi na COVID-19 oraz przebywającymi na kwarantannie lub izolacji.
  2. Student pojawia się na Uczelni  z nałożoną  maseczką ochronną, a po wejściu na Uczelnię oraz do dziekanatu dezynfekuje ręce.
  3. Na portierni  Uczelni osoby towarzyszące powinny wpisać się do rejestru osób wchodzących do budynku.
  4. Rzeczy osobiste na czas egzaminu student pozostawia w wyznaczonym pomieszczeniu w dziekanacie.
  5. Student pojawia się w dziekanacie Wydziału w dniu wyznaczonego egzaminu dyplomowego około 15 minut przed jego rozpoczęciem.
  6. Egzamin dyplomowy odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną wcześniej.
  7. Maseczkę ochronną będzie można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji.
  8. Na egzamin należy zabrać swój laptop w celu przedstawienia prezentacji pracy dyplomowej. W razie braku możliwości przywiezienia swojego sprzętu proszę nagrać prezentację na nośniku USB i zgłosić ten fakt 2-3 dni przed egzaminem w dziekanacie.

Zasady składania prac dyplomowych w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii:

Przewodniczący komisji egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich (format:  docx, rozmiar:  18,94 KB)

Terminy obron prac dyplomowych  (format:  doc, rozmiar:  32 KB)

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (format:  doc, rozmiar:  37 KB)

Przygotowanie pracy dyplomowej do umieszczenia w systemie informatycznym e-dziekanat

Zasady dyplomowania (format:  doc, rozmiar:  311 KB) oraz druki: 

Zestawy pytań na egzamin inżynierski:

architektura krajobrazu (format:  doc, rozmiar:  53 KB)

gospodarka przestrzenna (format:  doc, rozmiar:  54 KB)

ochrona środowiska (format:  doc, rozmiar:  55 KB)

odnawialne źródła energii (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

ogrodnictwo (format:  doc, rozmiar:  51 KB)

rolnictwo
 (format:  doc, rozmiar:  49 KB)

uprawa winorośli i winiarstwo (format:  doc, rozmiar:  34 KB)

Zestawy pytań na egzamin magisterski: 

architektura krajobrazu (format:  doc, rozmiar:  52 KB)

ochrona środowiska (format:  doc, rozmiar:  52 KB)

odnawialne źródła energii (format:  docx, rozmiar:  22 KB)

ogrodnictwo (format:  doc, rozmiar:  46 KB) 

rolnictwo (format:  doc, rozmiar:  66 KB)