Kodeks Etyki Studenta

Kodeks Etyki Studenta 

 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

PREAMBUŁA 

 

Studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie są świadomi, iż Uczelnia to nie tylko miejsce, gdzie zdobywa się umiejętności, wiedzę i kwalifikacje zawodowe, ale również kształtuje osobowość, charakter i moralność człowieka. Zaszczytny status Studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zobowiązuje do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych, upowszechniania pozytywnych wzorów postępowania i dobrych obyczajów akademickich. Tradycyjne przywileje akademickie łączą się z powinnością każdego studenta do indywidualnego rozwoju i samodoskonalenia w różnych sferach życia oraz z poszanowaniem godności i praw innych ludzi, w tym z odpowiedzialnym funkcjonowaniem w społeczeństwie.   

 

§ 1

Studenci zobowiązują się do zaznajomienia z niniejszym Kodeksem Etyki Studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zwanego dalej „Kodeksem”, dążenia do przestrzegania zasad w nim zawartych oraz upowszechniania pośród braci studenckiej swojej Alma Mater.

 

§ 2

Do powinności Studenta należy szacunek do Uczelni, m. in. wyrażony w rocie ślubowania oraz do wypełniania wynikających z niej przyrzeczeń.

 

§ 3

Student jest świadom swoich praw oraz obowiązków zawartych w regulaminie studiów wyższych, stara się postępować zgodnie z zasadami etyki oraz chlubnymi tradycjami akademickimi.

 

§ 4

Mając na uwadze godność każdego człowieka, Student wykazuje się wysoką kulturą osobistą, okazuje życzliwość i szacunek wszystkim pracownikom Uczelni oraz innym Studentom. Nie dyskryminuje nikogo ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Szanuje odmienne od swoich przekonania i poglądy oraz mądrze korzysta z wolności słowa.

 

§ 5

Student przestrzega prawa i jest uwrażliwiony społecznie, m.in. szanuje własność materialną, intelektualną oraz jest przeciwny plagiatom.

 

§ 6

Student jest świadom zagrożeń jakie niosą ze sobą środki psychoaktywne oraz przeciwdziała negatywnym zjawiskom społecznym z nimi związanym.

 

§ 7

Przez cały okres kształcenia, Student wytrwale, rzetelnie i sumiennie zdobywa wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe, poszerza swoje horyzonty i mądrze wspiera słabszych kolegów i koleżanki. Student dba o swój rozwój intelektualny, korzystając z wiedzy i doświadczenia nauczycieli akademickich - dąży do samodoskonalenia. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje również  dla dobra ogółu.

 

§ 8

Student aktywnie współpracuje z innymi dla dobra społeczności studenckiej. Realizując swoje pasje społecznikowskie, naukowe, artystyczne i sportowe, godnie reprezentuje  swój Wydział i Uczelnię w kraju i za granicą.

 

§ 9

Kodeks Etyki Studenta ZUT obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013.

                                                                           

 

   Parlament Samorządu Studentów ZUT