Opłaty

  1. Komunikat o wysokości i sposobie wnoszenia opłat za wydanie dokumentów i ich odpisów w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów (m.in. legitymacja, dyplom)

  2. Stawka za 1 godz. zajęć dydaktycznych realizujących efekty kształcenia wynikające z różnic programowych lub z uzyskania dodatkowych efektów kształcenia oraz za 1 godz. powtarzanych zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 - I i II stopień

  3. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim  2020/2021