Opłaty

  1. Komunikat o wysokości oraz sposobie wnoszenia opłat za wydanie dokumentów i ich odpisów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów (m.in. legitymacja, dyplom)

  2. Stawka za 1 godz. zajęć dydaktycznych realizujących efekty kształcenia wynikające z różnic programowych lub z uzyskania dodatkowych efektów kształcenia oraz za 1 godz. powtarzanych zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 -
    I i II stopień

  3. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat, oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim  2022/2023

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim  2023/2024