Praktyki

Szanowni Studenci - Pamiętajcie o pobraniu od pracodawcy potwierdzenia lub innego dokumentu o pobycie na praktyce na swoje potrzeby. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki są często pomocne podczas aplikowania o pracę 

Praktyki realizowane podczas studiów na WKŚiR: 

Na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 6 tygodni (180 godzin). Praktyka kończy się egzaminem na III roku studiów na zakończenie 6 semestru. Praktykę można realizować podczas wakacji lub w czasie wolnym od zajęć.

Na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodnie (120 godzin). Praktyka kończy się zaliczeniem na zakończenie roku lub semestru. Praktykę można realizować podczas wakacji lub w czasie wolnym od zajęć.

Aby przystąpić do realizacji praktyk należy:

  1. Ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Istnieje możliwość ubezpieczenia się na początku roku akademickiego poprzez kontakt podany na stronie uczelnianej.
  2. Pobrać druk Deklaracji (format:  doc, rozmiar:  25 KB), który po czytelnym wypełnieniu (pieczątka zakładu przyjmującego na praktykę oraz podpis i stanowisko osoby przyjmującej) należy dostarczyć lub przesłać przed rozpoczęciem praktyki do Dziekanatu pok. 9  wraz z potwierdzeniem NNW  (Deklaracja + NNW)
  3. Na podstawie Deklaracji w Dziekanacie przygotowywane jest skierowanie oraz umowa w 2 egzemplarzach, którą student przed przystąpieniem do praktyki zobowiązany jest odebrać z Dziekanatu i dostarczyć do zakładu przyjmującego na praktykę.

UWAGA! Załącznikiem do umowy jest przewodnik

4. Jeden egzemplarz podpisanej umowy student zobowiązany jest zamieścić  na ostatniej stronie przewodnika  

5. Podczas realizacji praktyki należy wypełniać przewodnik (do wydrukowania ze strony), uzyskiwać podpisy i pieczątki we wskazanych miejscach.

6. Po zrealizowaniu praktyki Przewodnik (część opisowa + dzienniczek spięte i obłożone w sposób estetczny: skoroszyt, zbindowanie, listwa plastikowa - NIE wkładać w koszulki !!! ) należy dostarczyć do Dziekanatu pok. 9. zgodnie z określonymi terminami na stronie zatytułowanej

 "egzamin z praktyki zawodowej"  i "zaliczenie praktyki zawodowej"  

7. Studenci przystępujący do zaliczenia praktyki w pierwszym terminie lub w terminie poprawkowym dostarczają przewodnik w pierwszej kolejności do dziekanatu w celu uzyskania pieczątki