Egzamin z praktyki zawodowej - studia I stopnia

 

 Terminy na rok akademicki 2017/2018
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie „Przewodnika” (część opisowa + dzienniczek spięte i obłożone w sposób estetczny: skoroszyt, zbindowanie, listwa plastikowa - NIE wkładać w koszulki !!!)  do Dziekanatu pok.9 na minimum cztery dni przed terminem egzaminu lub przesłanie na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dziekanat pok. 9
Słowackiego 17,  71 – 434 Szczecin 

Nieobecność na egzaminie oraz brak „Przewodnika” będzie podstawą do otrzymania oceny niedostatecznej.
Egzamin z praktyki zawodowej
Rolnictwo

Egzamin dla studentów stacjonarnych odbędzie się w sali seminaryjnej Katedry Agronomii nr 109 ul. Papieża Pawła VI 3 o godz. 10.0 w dniu 03.09.2018 r., I termin poprawkowy - 10.09.2018 r.  II termin poprawkowy - 17.09.2018

Egzamin dla studentów niestacjonarnych odbędzie się w sali seminaryjnej Katedry Agronomii nr 109 ul. Papieża Pawła VI 3 o godz. 10.0 w dniu 08.09.2018 r.: I termin poprawkowy - 15.09.2018 r.

Ogrodnictwo- studenci stacjonarni: egzamin 03.09.2018 r., I termin poprawkowy 10.09.2018 r. - odbędzie się w Hali Wegetacyjnej od godziny 10.00
- studenci niestacjonarni             
Ochrona środowiska

Egzamin dla studentów - .............. r.,  I termin poprawkowy - ....................... r. Egzamin odbędzie się od godziny 9.00 sala 15 ul. Słowackiego 17.

Technika Rolnicza i Leśna 

Egzamin dla studentów odbędzie się: 12.09.2018 r. godzina 10.00, I poprawka 17.09.2018 r.

godzina 10.00 w sali 303 ul. Papieża Pawła VI 1

Architektura Krajobrazu

 

Egzamin dla studentów - 04.09.2018 r.,  I termin poprawkowy - 07.09.2018 r.  od godz. 10.00 w Katedrze Projektowania Krajobrazu 

Gospodarka Przestrzenna

Egzamin dlstudentów z zadaniem dr hab. inż. Anny Kiepas - Kokot godz. 9.00 sala 013 Słowackiego 17: 

I termin - 05.09.2018 r. lista osób, I termin poprawkowy - 12.09.2018 r.

Egzamin dla studentów z zadaniem dr inż. arch. Elizy Sochackiej - Sutkowskiej: godz. 10.00 Katedra Architektury-  ..........................

Egzamin dla studentów z zadaniem dr hab. inż. Teodora Kitczaka - ...............w Katedrze 

Egzamin dla studentów z zadaniem dr hab. inż. Tadeusz Durkowski - .............................

Odnawialne Źródła Energii

Egzamin dla studentów stacjonarnych - 10 i 11 września 2018 r., I termin poprawkowy - 17 września 2018 r. godzina 9.00 pok. 208 i sala 311 PP 1

Lista studentów na poszczególne terminy będzie tworzona w zależności od dnia złożenia przewodnika w Dziekanacie -  Lista osób na egzamin 11.09.2018 r.

Egzamin dla studentów niestacjonarnych - 09.09.2018 r. godz. 9.00 pok. 208 PP 1