Rolnictwo

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne (3,5 roku)
  • niestacjonarne (4 lata) 

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent jest specjalistą rolnikiem dysponującym poszerzoną wiedzą biologiczno-chemiczną, technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej, w tym szczególnie produkcji roślinnej, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania gospodarstwem produkcyjnym i agroturystycznym.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny
z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Zatrudnienie
Produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwach; gospodarstwa agroturystyczne, stacje hodowli, kwarantanny i ochrony roślin; doradztwo rolnicze; przemysł rolno-spożywczy; administracja rządowa i samorządowa; szkolnictwo.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

  •  stacjonarne (1,5 roku)
  • niestacjonarne (2 lata)

Specjalności:

  • doradztwo w agroturyźmie
  • doradztwo rolnicze

Kwalifikacje absolwenta
Jest specjalistą z zakresu doradztwa w produkcji rolniczej, w tym szczególnie produkcji roślinnej oraz doradztwa w zakładaniu i prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze wiedzy: nauk ścisłych (w dziedzinie nauk fizycznych oraz dziedzinie nauk chemicznych), nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (w dziedzinie nauk rolniczych oraz dziedzinie nauk leśnych).
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły testu kwalifikacyjnego.

Zatrudnienie
Produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwach; prowadzenie gospodarstw agroturystycznych, doradztwo z zakresu rolnictwa i agroturystyki; stacje hodowli, kwarantanny i ochrony roślin; handel i przemysł rolno-spożywczy; administracja rządowa i samorządowa; szkolnictwo.

Zobacz film promocyjny

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

 Internetowy System Rekrutacji - wejdź