Rolnictwo

Zobacz film promocyjny

Internetowa rekrutacja na studia S1 - wejdź

Internetowa rekrutacja na studia N1 - wejdź

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • stacjonarne S1 (3,5 roku)
 • niestacjonarne N1 (4 lata) 

Specjalności:

 • rolnictwo integrowane i ekologiczne
 • produkcja roślinna i usługi agrotechniczne

Co to jest Rolnictwo?
To jedna z najstarszych i najważniejszych dziedzin gospodarki. Jej głównym celem jest produkcja żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu, w zakładach przemysłu spożywczego. Produkty roślinne i zwierzęce uzyskuje dzięki uprawie roli i roślin oraz hodowli zwierząt. Współczesne rolnictwo musi się mierzyć z wieloma wyzwaniami: szybko zmieniający się klimat, niedobór wody, ale także problemy ze zbytem płodów rolnych, wojny celne i cenowe… Rolnik czy hodowca potrzebuje na bieżąco uzupełniać wiedzę z wielu dziedzin.

Zapraszamy do nas na kierunek ROLNICTWO, gdzie kształcimy specjalistów w dziedzinie produkcji rolnej z zastosowaniem nowoczesnych technologii, zasad ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Dzisiejsze rolnictwo bardzo różni się od tego sprzed kilkunastu lat. Do prowadzenia gospodarstwa rolnego, niezbędne jest korzystanie z nowoczesnych technologii rolniczych. U nas wiedzę zdobędziesz nie tylko na sali wykładowej ale i w terenie.

Co Cię czeka na pierwszym stopniu studiów?

 • Nauczymy Cię jak zarządzać nowoczesnym gospodarstwem. Uzyskasz wiedzę z zakresu nowoczesnego rolnictwa poszerzoną o nauki biologiczno-chemiczne, technologiczne i techniczne oraz w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie.
 • Pokażemy Tobie podczas zajęć terenowych między innymi: urządzenia i maszyny rolnicze, produkcyjne gospodarstwa, zakłady produkujące nawozy mineralne.
 • Nauczymy Cię, gdzie i kiedy wnioskować o środki finansowe. Uzyskasz wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
 • Pokażemy jak ocenić wpływ produkcji rolniczej na stan środowiska przyrodniczego w oparciu o obowiązujące akty prawne.
 • Nauczymy Cię analizować i oceniać właściwości surowców roślinnych. Poznasz sposoby ich wykorzystania w zależności od zastosowanej technologii ich produkcji.
 • Pokażemy jak rozpoznać i klasyfikować choroby, szkodniki, chwasty. Jak wybrać i zaplanować sposoby regulacji ich występowania. Przekażemy szeroką inżynierską wiedzę z zakresu ochrony i pielęgnacji roślin.
 • Poznasz zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Uzyskasz umiejętności projektowania nowoczesnych systemów nawadniania.
 • Nauczymy Cię ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej.
 • Nauczymy Cię jak dobierać i stosować środki produkcji do danych warunków i technologii (systemów gospodarowania).

A dodatkowo studenci mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Przykładowe przedmioty:
Fundusze pomocowe na obszarach wiejskich, Geologia i gleboznawstwo, Hodowla roślin i biotechnologie, Entomologia, Fitopatologia, Fizjologia roślin, Uprawa roli i roślin, Maszyny i urządzenia rolnicze, Melioracje wodne, Nawadnianie roślin rolniczych, Podstawy rolnictwa precyzyjnego, Przechowalnictwo, Przetwórstwo.

Umiejętności zdobyte w ramach studiów na kierunku Rolnictwo:

 • planowanie i nowoczesne zarządzanie gospodarstwem rolnym,
 • umiejętność zastosowania wiedzy akademickiej do rozwiązywania problemów w zarządzaniu gospodarstwem,
 • znajomość zasad integrowanej produkcji roślin, wykorzystującej w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, uwzględniającej ochronę środowiska i zdrowie ludzi,
 • doradztwo w zakresie ochrony roślin,
 • umiejętność korzystania z dotacji unijnych (UE).

Dodatkowe kwalifikacje
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

Gdzie możesz pracować?

Zawód  rolnika umożliwia wielu dróg rozwoju. Ich wybór zależy tylko od Ciebie.

Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w Polsce i za granicą, w:

 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych,
 • stacjach hodowli, kwarantanny i ochrony roślin,
 • biogazowniach rolniczych,
 • gorzelniach, browarach, cukrowniach,
 • doradztwie rolniczym,
 • przemyśle rolno-spożywczym,
 • firmach produkujących nawozy mineralne, materiał siewny, środki ochrony roślin, maszyny i narzędzia rolnicze,
 • jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne,
 • jednostkach rządowych i samorządowych, szkolnictwie, placówkach naukowo-badawczych,
 • w firmach zajmujących się sprzedażą środków do produkcji rolne,
 • instytucjach zajmujących się oceną jakości technologicznej plonu.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, student otrzymuje tytuł - inżynier.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Internetowa rekrutacja na studia N2 - wejdź

 •  stacjonarne S2 (1,5 roku)
 • niestacjonarne N2 (2 lata)

Specjalności:

 • doradztwo rolnicze
 • rolnictwo precyzyjne

Kwalifikacje absolwenta
Jest specjalistą z zakresu doradztwa w produkcji rolniczej, w tym szczególnie produkcji roślinnej oraz doradztwa w zakładaniu i prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze wiedzy: nauk ścisłych (w dziedzinie nauk fizycznych oraz dziedzinie nauk chemicznych), nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (w dziedzinie nauk rolniczych oraz dziedzinie nauk leśnych).
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły testu kwalifikacyjnego.

Zatrudnienie
Produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwach; prowadzenie gospodarstw agroturystycznych, doradztwo z zakresu rolnictwa i agroturystyki; stacje hodowli, kwarantanny i ochrony roślin; handel i przemysł rolno-spożywczy; administracja rządowa i samorządowa; szkolnictwo.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - wejdź