Architektura krajobrazu

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne (3,5 roku)

Kwalifikacje absolwenta
Umiejętności wykonywania prac inwentaryzacyjnych i kształtowania obiektów architektury krajobrazu, oceny szaty roślinnej takich obiektów; wykonywanie projektów zagospodarowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu; kierowanie i nadzór nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi
w obiektach architektury krajobrazu; współpraca z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Od rekrutacji 2017/2018 nie obowiązuje sprawdzian umiejętności plastycznych!

Zatrudnienie
Jednostki opracowujące projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu; administracja rządowa i samorządowa, placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

  • stacjonarne (1,5 roku)
  • niestacjonarne (2 lata)

Kwalifikacje absolwenta
Umiejętności: wykonywania zadań projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych; kształtowania krajobrazu, ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych; kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach: architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, ogrodnictwo, wzornictwo.
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej, przystępują do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły testu kwalifikacyjnego.

Zatrudnienie
Biura projektowe i pracownie architektoniczne, pracownie konserwacji zabytków, jednostki organizacyjne związane z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, urzędy i placówki związane z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, placówki naukowo- badawcze, własne firmy projektowe lub konserwatorskie.

Zobacz film promocyjny

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

Internetowy System Rekrutacji - wejdź