Agrobioinżynieria

Internetowa rekrutacja na studia S1 - wejdź

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne S1 (3,5 roku)

Co to jest Agrobioinżynieria?
Studiując na kierunku agrobioinżynieria zdobędziesz wykształcenie w zakresie wykorzystywania organizmów żywych lub ich składników w procesach biosyntezy, biotransformacji, bioutylizacji, czy wyodrębniania i modyfikacji otrzymywanych bioproduktów w rolnictwie, ogrodnictwie oraz zarządzaniu środowiskiem. Zaznajomisz się również z wykorzystaniem nowych technologii stosowanych do wytwarzania produktów spożywczych i paszowych, nawozów biologicznych, środków ochrony roślin, biopaliw, a także technologii do oczyszczania wody i ścieków oraz zagospodarowania odpadów.  

Co Cię czeka na pierwszym stopniu studiów?
Celem kształcenia na kierunku agrobioinżynieria jest przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym, rozwiązywania problemów dotyczących modelowania organizmów i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach oraz wykorzystania narzędzi bioinżynieryjnych i agroinżynieryjnych w produkcji rolniczej, ogrodniczej lub zarządzaniu środowiskiem. 

A dodatkowo...
Studenci mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego. 

Przykładowe przedmioty: 
kierunkowe: podstawy biotechnologii, biologia i diagnostyka molekularna, kultury in vitro roślin, usługi ekosystemowe, inżynieria genetyczna, postęp biologiczny i ochrona zasobów genowych roślin, bioanalityka.

Na specjalności produkcja ogrodnicza: produkcja roślin ozdobnych, produkcja warzyw, produkcja sadownicza, nasiennictwo i szkółkarstwo ogrodnicze, nowe technologie w ogrodnictwie.

Na specjalności produkcja rolnicza: uprawa roślin do celów spożywczych, paszowych i przemysłowych, uprawa roślin na użytkach zielonych i plantacjach energetycznych, nawozy i nawożenie, technologia prac maszynowych z elementami rolnictwa precyzyjnego, technologie przechowalnictwa i przetwórstwa.

Na specjalności zarządzanie środowiskiem: systemy zarządzania środowiskiem i monitoring, wybrane zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadów, finansowanie inwestycji prośrodowiskowych, podstawy geodezji, kartografii i GIS w zarządzaniu środowiskiem, bioremediacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Dodatkowe kwalifikacje:
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

Twoja kariera zawodowa 
Zawód agrobioinżyniera umożliwia wiele dróg rozwoju - wybór zależy tylko od Ciebie.
Decydując się na studia I stopnia na kierunku agrobioinżynieria zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą podjąć zatrudnienie w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu wykorzystującego procesy bioinżynieryjne oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a także w zależności od wybranej specjalności w:  

  • specjalistycznych gospodarstwach rolnych, przemyśle rolno-spożywczym, stacjach hodowli roślin, jednostkach rządowych i samorządowych, placówkach naukowo-badawczych, instytucjach zajmujących się oceną jakości technologicznej plonu,
  • firmach zajmujących się produkcją ogrodniczą, centrach i hurtowniach ogrodniczych, gospodarstwach agroturystycznych,
  • w organach ochrony środowiska, firmach i instytucjach zajmujących się analizą środowiskową, ośrodkach edukacyjnych.