Ochrona środowiska

Internetowa rekrutacja na studia S1 - wejdź

Internetowa rekrutacja na studia N1 - wejdź

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne S1 (3,5 roku)
  • niestacjonarne N1 (4 lata)

Co to jest Ochrona Środowiska?
Ochrona środowiska to dziedzina łącząca wiele zagadnień z obszaru nauki i praktyki zarządzania środowiskiem. Studiując na naszym kierunku zdobędziesz wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w środowisku. Poznasz nie tylko metody racjonalnego kształtowania oraz właściwego gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, ale również efektywne sposoby przeciwdziałania skutkom degradacji środowiska przyrodniczego.

Co Cię czeka na pierwszym stopniu studiów?

  • Zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu środowiska przyrodniczego oraz nauczysz sie jak właściwie gospodarować i zarządzać zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
  • Uzyskasz pełne rozeznanie w przepisach prawnych oraz uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z ochroną środowiska, kompetencjach organów administracji.
  • Specjaliści z różnych dziedzin przekażą Ci niezbędne informacje dotyczące flory i fauny, procesów mikrobiologicznych i hydrobiologii, powiązań ekologicznych oraz metod oceny i analizy krajobrazu.
  • Poznasz wpływ działalności człowieka na organizmy żywe i procesy zachodzące w przyrodzie.
  • Poznasz zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w środowisku. Uzyskasz umiejętności projektowania nowoczesnych systemów nawadniania.
  • Zdobyta wiedza pozwoli na właściwy dobór technologii ochrony i rekultywacji/rewitalizacji ekosystemów.

A dodatkowo …studenci mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Przykładowe przedmioty
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoring, Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój, Urządzenia ochrony atmosfery, Technologie oczyszczania i uzdatniania wód, Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasu, Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiska, Ochrona i rekultywacja gleb, Renaturyzacja wód.

Umiejętności zdobyte w ramach studiów na kierunku Ochrona Środowiska
Znajomość zasad i umiejętności do wykonania:

  • inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych,
  • raportów oddziaływania na środowisko,
  • prac pomiarowych i analitycznych,
  • monitorowania środowisk.

Dodatkowe kwalifikacje
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia w formie warsztatów, z zakresu oceny środowisk, np. monitoringu i oceny siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według metodyki GIOŚ czy też metod bioindykacji środowiska przy uwzględnieniu aktów prawnych (Makrofitowy Indeks Rzeczny i Makrofitowy Indeks Stanu Rzecznego), klasyfikacji gleb i oceny ich wartości. Będzie można także poznać zasady projektowania systemów hydrofitowych oczyszczania ścieków czy referencyjnych metod badania elementów środowiska przyrodniczego, a także zapoznanie się z oprogramowaniem AutoCad oraz MatLab i wykorzystania ich w opisie technologii badań środowiska.

Gdzie możesz pracować?

Zawód inżyniera ochrony środowiska umożliwia wiele dróg rozwoju. Ich wybór zależy tylko od Ciebie.

Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w Polsce i za granicą, w:

  • w sektorze publicznym w organach ochrony środowiska wydających decyzje administracyjne dotyczących korzystania ze środowiska oraz kontrolujących prawidłowość ich wykonywania, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  • firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią, analizą środowiskową, jak np. Państwowy Instytut Geologiczny, Zakład Usług Komunalnych,
  • laboratoriach, np. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Sanepidzie,
  • ośrodkach edukacyjnych po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, student otrzymuje tytuł - inżynier.

 Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Internetowa rekrutacja na studia N2 - wejdź

  • stacjonarne S2 (1,5 roku)
  • niestacjonarne N2 (2 lata)

Specjalności

  • ocena stanu i zagrożeń środowiska
  • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Kwalifikacje absolwenta
Znajomość zagadnień z zakresu zasad monitoringu i bioindykacji środowiska, technik pomiarowych, geograficznych systemów informacyjnych; antropogenicznych oddziaływań na środowisko oraz rozwiązywania problemów związanych z tymi oddziaływaniami; kształtowania krajobrazu; metod planowania ochrony przyrody; prawa w ochronie środowiska i przyrody oraz zarządzania systemami środowiskowymi.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze wiedzy: nauk ścisłych (w dziedzinie nauk fizycznych oraz dziedzinie nauk chemicznych); nauk przyrodniczych; nauk technicznych; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (w dziedzinie nauk rolniczych oraz dziedzinie nauk leśnych).
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły testu kwalifikacyjnego.

Zatrudnienie
W państwowych i terenowych służbach ochrony środowiska, organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta, w parkach krajobrazowych i
rezerwatach przyrody, stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód, w towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt, w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią, w szkolnictwie.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

 Internetowa Rekrutacja Kandydatów - wejdź