Odnawialne źródła energii

Zobacz film promocyjny

Internetowa rekrutacja na studia S1 - wejdź

Internetowa rekrutacja na studia N1 - wejdź

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • stacjonarne S1 (3,5 roku)
 • niestacjonarne N1 (4 lata)

Czym jest kierunek studiów Odnawialne Źródła Energii?

Odnawialne Źródła Energii to interdyscyplinarny kierunek, który ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie wytwarzania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem innowacyjnych i niekonwencjonalnych technologii. Studiując u nas nauczysz się projektować, montować i obsługiwać instalacje OZE. Ze względu na zmiany na rynku energetycznym w Polsce i Unii Europejskiej, zmierzające do zminimalizowania roli tradycyjnych źródeł energii, możemy być pewni, że jest to branża przyszłości.

Co Cię czeka na pierwszym stopniu studiów?

Pokażemy Tobie:

 • najnowocześniejsze ogniwa paliwowe do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 • moduły mikrokogeneracyjne, np. z silnikiem Stirlinga,
 • turbiny wiatrowe z magazynem energii i systemem zbierania danych,
 • instalacje fotowoltaiczne każdego typu,
 • pojazdy elektromobilne,
 • innowacyjne systemy konwersji biomasy do postaci ciepła,
 • unikalne instalacje do produkcji mikroalg wykorzystywanych do produkcji biopaliw,
 • biogazownię zasilaną biomasą odpadową,
 • samowystarczalny energetycznie budynek mieszkalny.

Nauczymy Ciebie:

 • projektować, instalować i obsługiwać systemy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła oraz małe elektrownie wodne,
 • wytwarzać i stosować biopaliwa ciekłe, stałe i gazowe, w tym paliwa zaawansowane,
 • wykorzystywać profesjonalne oprogramowanie wspomagające proces projektowania obiektów i instalacji OZE,
 • zasad szybkiego prototypowania i używania drukarek 3D,
 • eksploatować urządzenia do przetwarzania biomasy oraz układy kogeneracyjne,
 • przygotowywać i przeprowadzać procedury oceny oddziaływania inwestycji OZE na środowisko.

A dodatkowo …studenci mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Przykładowe przedmioty:
Energetyka słoneczna, Energetyka wiatrowa, Energetyka geotermalna, Mała energetyka wodna, Perspektywy rozwoju OZE, Kogeneracja i systemy hybrydowe, Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczne, Wytwarzanie i zastosowanie biogazu, Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnych, Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałych, Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznych, Zrównoważony rozwój energetyki, Źródła finansowania inwestycji OZE.

Dodatkowe kwalifikacje
Absolwenci kierunku OZE są uprawnieni, bez dodatkowych kursów, szkoleń i egzaminów, do uzyskania certyfikatu, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do instalowania:

 • kotłów i pieców na biomasę,
 • systemów fotowoltaicznych,
 • słonecznych systemów grzewczych,
 • pomp ciepła,
 • płytkich systemów geotermalnych.

Oprócz tego studenci mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, umożliwiających uzyskanie państwowych uprawnień energetycznych do eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Gdzie możesz pracować?

Kierunek studiów Odnawialne Źródła Energii umożliwia wiele dróg rozwoju. Ich wybór zależy tylko od Ciebie.

Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w Polsce i za granicą, w:

 • firmach projektujących, instalujących i serwisujących instalacje fotowoltaiczne, kolektorowe, hybrydowe, elektrownie wiatrowe, wodne, pompy ciepła,
 • farmach fotowoltaicznych i wiatrowych,
 • biogazowniach,
 • biorafineriach,
 • firmach wytwarzających biopaliwa stałe,
 • koncernach z branży energetycznej oraz spółkach skarbu państwa,
 • we własnych firmach z branży OZE,
 • lokalnych i centralnych jednostkach administracji państwowej zajmującej się OZE lub ochroną środowiska,
 • jednostkach zajmujących się doradztwem i edukacją ekologiczną,
 • instytucjach naukowo-badawczych oraz szkolnictwie.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, student otrzymuje tytuł - inżynier.

Studia II stopnia (magisterskie)

 • stacjonarne S2 (1,5 roku)
 • niestacjonarne N2 (2 lata)

Internetowa rekrutacja na studia N2 - wejdź

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do racjonalnego wdrażania, monitorowania i sterowania procesami technologicznymi pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, poszerzonej o wybrane zagadnienia z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki oraz uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności pracy zespołowej i jest przygotowany do kierowania zespołami ludzi. Celem studiów jest również ukształtowanie potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także przygotowanie do podjęcia przez absolwentów studiów trzeciego stopnia.

Studenci mają możliwość

Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki oraz uzyskania stypendium w ramach różnych form (stypendium socjalne i naukowe).

Kryterium kwalifikacyjne

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze wiedzy: nauk ścisłych (w dziedzinie nauk fizycznych oraz dziedzinie nauk chemicznych); nauk przyrodniczych; nauk technicznych; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
(w dziedzinie nauk rolniczych oraz dziedzinie nauk leśnych).
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej, przystępują do testu kwalifikacyjnego.
Zakres testów kwalifikacyjnych:

 • Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania biomasy
 • Sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 • Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Zatrudnienie

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w przedsiębiorstwach lub instytucjach zajmujących się wykorzystywaniem lub wdrażaniem technologii OZE, a także zajmujących się badaniami w tym obszarze. Zatrudnienie w sektorze pozyskiwania i przetwarzania biomasy rolniczej i leśnej, a także gospodarki odpadami na cele energetyczne; sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz usług technicznych, projektowych i doradczych związanych z jej wdrażaniem; administracja państwowa i terenowa; placówki dydaktyczne, naukowe i badawczo-rozwojowe.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - wejdź