Odnawialne źródła energii

Zobacz film promocyjny

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - wejdź

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne (3,5 roku)
  • niestacjonarne (4 lata)

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do racjonalnego wdrażania technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w tym wodnej, słonecznej, wiatrowej, geotermalnej i energii z biomasy oraz perspektyw ich rozwoju. Zapoznaje się z podstawami produkcji, pozyskiwania, konwersji oraz wykorzystywania nośników energii, z uwzględnieniem najnowszych technologii. Nabywa wiedzy z zakresu nauk podstawowych, niezbędnej do zrozumienia procesów związanych z energią odnawialną. Nabywa wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji maszyn oraz umiejętności projektowania instalacji do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzi grafiki inżynierskiej i systemów komputerowego wspomagania. Poznaje prawne i ekonomiczne aspekty dotyczące inwestycji w energetyce odnawialnej, w tym kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz źródeł finansowania OZE. Zapoznaje się z uwarunkowaniami lokalizacji inwestycji OZE, z uwzględnieniem efektów ekologicznych związanych z produkcją energii oraz zasadami przygotowania i przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko. Nabywa umiejętności do samodzielnej pracy, pracy w grupie, kierowania zespołem ludzi oraz kompetencji w zakresie wdrażania zdobytej wiedzy w praktyce, w tym prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie OZE.

Studenci mają możliwość

Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki oraz uzyskania stypendium w ramach różnych form (stypendium socjalne i naukowe).

Kryterium kwalifikacyjne

Konkurs świadectw: język polski, język obcy nowożytny, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Zatrudnienie

Sektor pozyskiwania i przetwarzania biomasy rolniczej i leśnej, a także gospodarki odpadami na cele energetyczne; sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz usług technicznych, projektowych i doradczych związanych z jej wdrażaniem; administracja państwowa i terenowa; placówki dydaktyczne, naukowe i badawczo-rozwojowe.

Studia II stopnia (magisterskie)

  • stacjonarne (1,5 roku)
  • niestacjonarne (2 lata)

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do racjonalnego wdrażania, monitorowania i sterowania procesami technologicznymi pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, poszerzonej o wybrane zagadnienia z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki oraz uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności pracy zespołowej i jest przygotowany do kierowania zespołami ludzi. Celem studiów jest również ukształtowanie potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także przygotowanie do podjęcia przez absolwentów studiów trzeciego stopnia.

Studenci mają możliwość

Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki oraz uzyskania stypendium w ramach różnych form (stypendium socjalne i naukowe).

Kryterium kwalifikacyjne

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze wiedzy: nauk ścisłych (w dziedzinie nauk fizycznych oraz dziedzinie nauk chemicznych); nauk przyrodniczych; nauk technicznych; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
(w dziedzinie nauk rolniczych oraz dziedzinie nauk leśnych).
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej, przystępują do testu kwalifikacyjnego.
Zakres testów kwalifikacyjnych:

  • Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania biomasy
  • Sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
  • Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Zatrudnienie

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w przedsiębiorstwach lub instytucjach zajmujących się wykorzystywaniem lub wdrażaniem technologii OZE, a także zajmujących się badaniami w tym obszarze. Zatrudnienie w sektorze pozyskiwania i przetwarzania biomasy rolniczej i leśnej, a także gospodarki odpadami na cele energetyczne; sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz usług technicznych, projektowych i doradczych związanych z jej wdrażaniem; administracja państwowa i terenowa; placówki dydaktyczne, naukowe i badawczo-rozwojowe.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - wejdź