Aktualności dla Kandydatów

Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów rozpoczyna się
15 stycznia 2024 r.

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO (od 1 marca 2024 r.)

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

 15 styczna - 13 lutego 2024 r.

testy kwalifikacyjne 

 15 lutego - 16 lutego 2024 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 20 lutego 2024 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 20 lutego - 1 marca 2024 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 4 marca 2024 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów może zostać ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT na rok akademicki 2023/2024.

Kierunki, na które prowadzony będzie nabór na naszym wydziale to:

 • Architektura krajobrazu
 • Ochrona środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo

Kontakt: tel. 91 449 6250

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 •  osobiście,
  na adres: Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Biblioteka Główna ZUT, wejście od parkingu),
 • za pośrednictwem osób trzecich,
  na adres: Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Biblioteka Główna ZUT, wejście od parkingu),
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym),
  na adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
  wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie,
 • kurierem
  na adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
  wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.