Akty prawne

Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się obowiązujących w roku akademickim 2018/2019

Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się obowiązujących w roku akademickim 2017/2018:
- skan dokumentu z podpisem
- dokument bez podpisu

Zarządzenie nr 89 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:
- skan dokumentu z podpisem
- dokument bez podpisu