Studia międzynarodowe

Studia międzynarodowe na kierunku ogrodnictwo

specjalność: Zrównoważona produkcja roślinna

studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (1,5 roku)

 

Pierwszy i trzeci semestr studiów realizowane są na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie,
a semestr drugi – w Uniwersytecie Rolniczym w Plovdiv (Bułgaria).

Cel specjalności

Przygotowanie specjalistów o wysokich kwalifikacjach w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej obejmującej prawidłowy dobór metod uprawy, nawożenia, kontrole jakości produkcji, umiejętności wprowadzania technologii w uprawie nowych gatunków i odmian,
z uwzględnieniem zasad ekonomicznych i funkcjonowania rynku.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent zna aktualne trendy w produkcji ogrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnieć naukowych w zakresie ogrodnictwa i rolnictwa zrównoważonego oraz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego planowania, analizowania i oceny zadań z zakresu zrównoważonej produkcji roślinnej. Posiada wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Absolwent może podjąć studia trzeciego stopnia, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Republiki Bułgarii.

Dwa dyplomy!

Po ukończeniu studiów studenci ZUT w Szczecinie otrzymają tytuł magistra inżyniera i dyplom ukończenia studiów II stopnia wydany przez ZUT w Szczecinie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuł magistra ze specjalnością zrównoważona produkcja roślinna, tytuł zawodowy rolnik i dyplom ukończenia studiów II stopnia wydany przez UR w Plovdiv w Republice Bułgarii. Studenci maja możliwość odbycia 2. semestru studiów
w Uniwersytecie Rolniczym w Plovdiv w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim oraz korzystania ze stołówki.

Kryterium kwalifikacyjne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich oraz dobra znajomość języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B1 – średnio zaawansowanym).

Zatrudnienie

Absolwent jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniania wiedzy rolniczej i ogrodniczej oraz instytucjach związanych
z kształtowaniem i konserwacja terenów zieleni. Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje i potwierdzające je dwa dyplomy ukończenia studiów
II stopnia (dyplom wydany przez ZUT w Szczecinie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz drugi – przez UR w Plovdiv w Republice Bułgarii) upoważniają absolwenta do podjęcia zatrudnienia zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Republiki Bułgarii.