Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni

Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni    więcej  
ul. Papieża Pawła VI 3A,  71-459 Szczecin
e-mail: kdktz@zut.edu.pl

Kierownik - Adiunkt Dr hab. inż. Grzegorz Nowak, tel. 91 449 6182, pokój nr 301A

Adiunkt Dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, tel. 91 449 6272, pokój nr 304

Adiunkt Dr inż. Agnieszka Mąkosza, tel. 91 449 6183, pokój nr 311

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. Czesław Koźmiński, tel. 91 449 6270, pokój nr 305

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Bożena Michalska, tel. 91 449 6275, pokój nr 307

Emer. profesor nadzw. Prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka, tel. 91 449 6271, pokój nr 303

 

 e-mail: kdktz@zut.edu.pl          więcej  

Adiunkt Dr hab. inż. Marcin Kubus, tel. 91 449 6182, pokój nr 301B

St. specjalista Dr inż. Urszula Więckowska, tel. 91 449 6180, pokój nr 316

Emer. profesor nadzw. Dr hab. Wanda Bacieczko, tel. 91 449 6181, pokój nr 312  publikacje  

Emer. profesor nadzw. Dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, tel. 91 449 6180, pokój nr 315     publikacje  

 

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

e-mail: botanika@zut.edu.pl 

Profesor nadzw. Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko, tel. 91 449 6311 pokój nr 218

Adiunkt Dr hab. Mariola Wróbel, tel. 91 449 6313, pokój nr 219

St. technik dr Grażyna Kaup, tel. 91 449 6313, pokój nr 220 

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. Stefan Friedrich, tel. 91 449 6310, pokój nr 213

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. Janina Jasnowska

Doktorant Mgr inż. Paweł Mazur

Doktorantka Mgr inż. Patrycja Tokarska

sala ćwiczeń nr 313-314

sala ćwiczeń nr 310

pracownia seminaryjna 308

    OPROGRAMOWANIE  OCHRONY  ŚRODOWISKA

Kierunki badawcze:

 • FITOSOCJOLOGIA I DYNAMIKA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH
  Flora i roślinność poboczy dróg na Nizinie Szczecińskiej
  Roślinność miasta Szczecina i jej antropogeniczne przekształcenia
  Dynamika zbiorowisk roślinności mokradłowej w Polsce północno-zachodniej
  Roślinność strefy brzegowej południowo-zachodniego wybrzeża Zalewu Szczecińskiego
 • FLORYSTYKA
  Rozmieszczenie roślin naczyniowych na Pomorzu Zachodnim
 • MYKOLOGIA
  Charakterystyka socjologiczo-ekologiczna grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) w zbiorowiskach leśnych Szczecińskiego Parku Krajobrazowego
  Macromycetes zbiorowisk leśnych Puszczy Wkrzańskiej
 • ALGOLOGIA
  Fykoflora oligotroficznych ekosystemów torfowiskowych.
  Glony edaficzne ekosystemów zdegradowanych.
 • TORFOZNAWSTWO
  Sukcesja i dynamika szaty roślinnej torfowisk wysokich Pomorza Zachodniego.
  Biologia i stratygrafia torfowisk soligenicznych w Polsce północno-zachodniej.
  Biologia i stratygrafia torfowisk wysokich Pomorza Zachodniego.
 • OCHRONA PRZYRODY
  Rzadkie, zagrożone, chronione i wymagające ochrony gatunki i siedliska województwa zachodniopomorskiego.
  Ochrona i restytucja ekosystemów mokradłowych.
  Przyrodniczo cenne i wymagające ochrony ekosystemy półnaturalne województwa zachodniopomorskiego.


Realizowane tematy badawcze (statutowe, własne)

 • Sukcesja i dynamika szaty roślinnej torfowisk wysokich Pomorza Zachodniego - dr inż. Urszula Banaś
 • Charakterystyka socjologiczo-ekologiczna grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) w zbiorowiskach leśnych Szczecińskiego Parku Krajobrazowego - mgr inż. Marzena Orzechowska 
 • Flora i roślinność poboczy dróg na Nizinie Szczecińskiej - dr Mariola Wróbel
 • Roślinność miasta Szczecina i jej antropogeniczne przekształcenia - dr inż. Magdalena Ziarnek
 • Macromycetes zbiorowisk leśnych Puszczy Wkrzańskiej - prof. dr hab. Stefan Freidrich


Spis publikacji naukowych i dydaktycznych (lata 1997-2000)

 • Bacieczko W. 1997: Kserotermiczna roślinność na krawędziach doliny Płoni na Pojezierzu Myśliborskim. Przegląd Przyrodniczy, 8 (4), s. 91-94.
 • Bacieczko W. 1997: Polygonum polystachyum[Aconogon polystachyum] (Polygonaceae), a species of knotgrass new to the Pomeranian flora. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 42, s. 141-146.
 • Bacieczko W. 1997: Stanowisko skrzypu olbrzymiego Equisetum maximum Lam. w dolinie Regi w województwie szczecińskim. Przegląd Przyrodniczy, 8 (3), s. 141-146.
 • Bacieczko W. 1997: Wolffia arrhiza (L.) i Wolffietum arrhizae Miyaw. Et J. Tx. 1960 na Pojezierzu Myśliborskim. Przegląd Przyrodniczy, 8 (3), s. 142-145.
 • Bacieczko W. 1999: Roślinność wilgotnych łąk i ziołorośli w dolinie Płoni ostoją różnorodności florystycznej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 197 Agricultura (75), s. 11-18.
 • Bacieczko W. 2000: Puccinellia distans (Jacq.) Parl.-nowy składnik flory synantropijnej miasta Pyrzyce. Przegląd Przyrodniczy, XI, 1, s. 87-89.
 • Bacieczko W. 2000: Szata roślinna rezerwatu "Skalisty Jar Libberta" na Pojezierzu Myśliborskim. Cz. I. Flora mszaków i roślin naczyniowych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", 4, s. 5-13.
 • Bacieczko W., Jurzyk S., Przybylski G. 2000: Flora roślin naczyniowych projektowanego rezerwatu "Grądowa Dolina". Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 23-42.
 • Bacieczko W., Przybylski G., Jurzyk S. 2000: Drzewa i krzewy parków i cmentarzy w gminie Barlinek (województwo zachodniopomorskie). Rocznik Dendrologiczny, 48, s. 141-155.
 • Bacieczko W., Przybylski G., Jurzyk S. 2000: Kwitnące okazy bluszczu pospolitego Hedera helix w Barlinku (województwo zachodniopomorskie). Rocznik Dendrologiczny, 48, s. 99-109.
 • Bacieczko W., Wołejko L. 1997: Landscape and vegetation study as a bacground for complex naturae protection in the upper Płonia R. Valley (Western Pomerania). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 66 (3-4), s. 393-406.
 • Bacieczko W., Wołejko L. 2000: Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 7-21.
 • Banaś U., Wołejko L., Bacieczko W. 2000: Rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych gminy i miasta Stargardu Szczecińskiego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 23-42.
 • Friedrich S. 1997: Macromycetes of the proposed nature reserve Wilcze Uroczysko-Olszanka. Acta Mycologica 32, s. 239-255.
 • Friedrich S. 1998: Cedyński Park Krajobrazowy-charakterystyka fizjograficzna i geobotaniczna. Przegląd Przyrodniczy 9, 3, s. 3-18.
 • Friedrich S. 2000: Flora i roślinność rezerwatu częściowego "Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem" koło Szczecina. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 59-80.
 • Friedrich S. 2000: Ocena metody zastosowanej w badaniach mikologicznych zbiorowisk leśnych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 95-104.
 • Friedrich S., Kostyra M. 1999: Rozmieszczenie i warunki występowania długosza królewskiego Osmunda regalis L. na obszarze leśnictwa Olszanka w Puszczy Goleniowskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B-Botanika, 48, s. 135-150.
 • Friedrich S., Ziarnek M., Ziarnek K. 2000: Rośliny chronione, zagrożone i rzadko spotykane występujące na terenie miasta Szczecina. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 81-94.
 • Grootjans A., Swinkels J., Groeneweg M., Wołejko L., Aggenbach C. 1999: Hydro-ecological aspects of a Polish spring mire complex (Diabli Skok). Crunoecia, 6 (1), s. 73-82.
 • Jasnowska J., Friedrich S., Kowalski W., Markowski S. 1999: Gliederung und Dynamik der Pflanzengesellschaften im Unteren Oderal. Limnologie aktuell. 9. Dohle W., Bornkamm R., Weigmann G. (red.) Das Untere Odertal, s. 45-62.
 • Jasnowska J., Friedrich S., Kowalski W., Markowski S. 1999: Rzeka Drawa-ważny korytarz ekologiczny Pomorza Zachodniego. Ochrona Przyrody, 56, s. 17-34.
 • Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W. 2000: Botanika. Brasika, Szczecin.
  Jasnowska J., Friedrich S., Kowalski W., Markowski S. 2000: Ekosystemy torfowiskowe Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i kompleksowy projekt ich ochrony. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 141-160.
 • Jasnowska J., Friedrich S., Kowalski W., Markowski S. 2000: Szata roślinna torfowisk Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 161-184.
 • Jasnowska J., Kowalski W., Markowski S. 2000: Rezerwat przyrody "Mszar nad jeziorem Piaski" na Wysoczyˇnie Łobeskiej. Cz. I. Ocena stanu po 25 latach istnienia rezerwatu. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura (85), s. 105-128.
 • Jasnowska J., Kowalski W., Markowski S. 2000: Rezerwat przyrody "Mszar nad jeziorem Piaski" na Wysoczyˇnie Łobeskiej. Cz. II. Projekt powiększenia i plan ochrony rezerwatu. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura (85), s. 129-140.
 • Jurzyk S., Kulczyński B. 2000: Występowanie oraz charakterystyka ekologiczna jemioły pospolitej typowej (Viscum album L. subsp. album) w Słupsku. Rocznik Dendrologiczny, 48, s. 77-91.
 • Karczmarczyk S., Friedrich S., Kowalski W., Rakowski D., Wojtasik D. 1999: Changes of anatomical and morphological features and yield of spring cereals caused by irrigation ond mineral fertilization. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 193 Agricultura (73), s. 117-124.
 • Kochanowska R., Pieńkowski P., Wołejko L. 1998: Charakteristics of intrafield water holes in Western Pomeraniain relation to differentiation of the young-glacial landscape and human impact. Journal of Water and Land Development, 2, s. 85-101.
 • Kowalski W., Banaś U. 2000: Nowe stanowiska Alisma lanceolatum With. (Alismataceae) i Zanichella palustris L. (Potamogetonaceae) na Pojezierzu Zachodniopomorskim. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura (85), s. 189-192.
 • Kowalski W., Friedrich S. Nowe stanowisko Elatine alsinastrum L. (Elatinaceae) z terenu Pojezierza Myśliborskiego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 185-188.
 • Nowak A., Niedˇwiecki E., Friedrich S., Michalcewicz W., Wronkowska H. 1997: Badania zmian zachodzących we właściwościach chemicznych i mikoflorze powierzchniowych warstw gleby pod wpływem oddziaływania wysypiska odpadów komunalnych w Sierakowie. W: Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywność i znaczenie, s. 505-525.
 • Osadowski Z., Wołejko L. 1997: Możliwości optymalizacji ochrony ekosystemów ˇródliskowej doliny Chocieli koło Bobolic (Pomorze Zachodnie). Przegląd Przyrodniczy, 8 (4), s. 23-35.
 • Osadowski Z., Wołejko L. 1999: Możliwości optymalizacji ochrony kompleksów żródliskowych zlewni Radwi (Pomorze Zachodnie). W: Biesiadka E., Czachorowski S. (red.) Źródła Polski-stan badań, monitoring i ochrona, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, 145, s. 131-137.
 • Torbé M. 1999: Geobotaniczna charakterystyka terenów ważnych dla ochrony południowo-zachodniego wybrzeża Zalewu Szczecińskiego. Przegląd Przyrodniczy, 10 (3-4), s. 135-139.
 • Torbé M. 2000: Występowanie niecierpka gruczołowatego (Impatiens grandulifera Royle Walpers) i niecierpka pomarańczowego (Impatiens capensis Meerb.) na południowo-zachodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura (85), s. 193-202.
 • Wołejko L. 1999: Ekosystemy ˇródliskowe w odniesieniu do systemu siedlisk mokradłowych. W: Biesiadka E., Czachorowski S. (red.) Źródła Polski-stan badań, monitoring i ochrona, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, 145, s. 241-248.
 • Wołejko L. 2000: Roślinność leśna i zaroślowa (klasy Alnetea glutinosae i Querco-Fagetea) kompleksów ˇródliskowych Polski północno-zachodniej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 297-320.
 • Wołejko L. 2000: Roślinność łąkowa i ziołoroślowa z klasy Molinio-Arrhenatheretea kompleksów ˇródliskowych Polski północno-zachodniej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 267-296.
 • Wołejko L. 2000: Roślinność mechowiskowa z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae kompleksów ˇródliskowych Polski północno-zachodniej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 247-266.
 • Wołejko L. 2000: Roślinność szuwarowa i turzycowiskowa z klasy Phragmitetea kompleksów ˇródliskowych Polski północno-zachodniej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 221-246.
 • Wołejko L. 2000: Roślinność ˇródliskowa (klasy Molinio-Cardaminetea i Fontinaletea antipyreticae) kompleksów ˇródliskowych Polski północno-zachodniej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 203-220.
 • Wróbel M. 1999: Flora of orchards in the surroundings of Szczecin. Journal of Fruit and Ornamental Plant Rasearch, vol. VII, no. 3, pp. 133-145.
 • Wróbel M. 2000: Ekspansja nitrofilnych zbiorowisk okrajkowych w zaniedbanych sadach i ogrodach. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85): 321-326.
 • Ziarnek K., Ziarnek M. 2000: Waloryzacja floty i obiekty przyrodnicze proponowane do ochrony w gminie Banie. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 339-352.
 • Ziarnek M., Ziarnek K., Friedrich S. 2000: Stan flory istniejących, byłych i proponowanych rezerwatów leśnych w Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85), s. 327-338.


Przedmioty dydaktyczne prowadzone przez Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody

 • BOTANIKA dla kierunków: Rolnictwo, Ogrodnictwo, Ochrona Środowiska
 • BOTANIKA OGÓLNA dla kierunków: Biotechnologia i Architektura Krajobrazu
 • BOTANIKA SYSTEMATYCZNA dla specjalności Rekultywacja i Zagospodarowanie Gruntów
 • BIOLOGICZNE I ROLNICZE WYKORZYSTANIE TORFOWISK dla kierunku Ochrona Środowiska
 • KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU dla kierunku Ochrona Środowiska
 • KSZTAŁTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH dla kierunku Ochrona Środowiska
 • METODY FITOSOCJOLOGII I KARTOGRAFII GEOBOTANICZNEJ dla kierunku Ochrona Środowiska
 • METODY PLANOWANIA OCHRONY PRZYRODY dla kierunku Ochrona Środowiska
 • OCHRONA PRZYRODY I ORGANIZACJA OCHRONY ŚRODOWISKA dla kierunku Ochrona Środowiska
 • SEMINARIA dla kierunku Ochrona Środowiska


Popularyzacja wiedzy

Działalność pracowników Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody na rzecz ochrony przyrody w regionie

Obiekty chronione województwa zachodniopomorskiego opracowane przez pracowników Katedry Botaniki: dokumentacje podstawowe, operaty i plany ochrony:
PARKI NARODOWE
Drawieński Park Narodowy
PARKI KRAJOBRAZOWE
Cedyński Park Krajobrazowy
Drawski Park Krajobrazowy
Iński Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry
Szczeciński Park Krajobrazowy

REZERWATY PRZYRODY
Buczyna
Czarnocin 
Dąbrowa Krzymowska 
Dęby Sądowskie 
Dęby Wilczkowskie 
Głowacz 
Jeziorka Głodne 
Jezioro Jasne 
Kamienna Buczyna
Kanał Kwiatowy 
Karsiborskie Paprocie 
Kurowskie Błota 
Mszar koło Starej Dobrzycy 
Mszar nad Jeziorem Piaski 
Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem
Skalisty Jar Libberta 
Tchórzyno 
Tuczno 
Uroczysko-Święta 
Wilcze Uroczysko-Olszanka 
Wrzosowiska Cedyńskie
Wyspa Sołtyski 
Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem


Gminy województwa zachodniopomorskiego zinwentaryzowane przyrodniczo przez pracowników Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody
Banie Barlinek Boleszkowice Cedynia
Chociwel Dobra Nowogardzka Dolice Gryfino
Kobylanka Krzęcin Łobez Międzyzdroje
Nowogard Osina Pełczyce Płoty
Przelewice Przybiernów Pyrzyce Rąbino
Rymań Stargard Szczeciński Suchań Szczecin
Trzcińsko Zdrój Trzebiatów


Udział pracowników Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody w popularyzacji wiedzy botanicznej

 • Ogólnopolska Olimpiada Biologiczna - współudział w organizacji olimpiady na szczeblu okręgowym - dr hab. Stefan Friedrich, prof. nadzw., mgr Mariola Wróbel

 • Konkurs Biologiczny dla Szkół Ponadpodstawowych organizowany przez Akademię Rolniczą w Szczecinie, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie) - współudział w organizacji konkursu - dr hab. Stefan Friedrich, prof. nadzw., mgr Mariola Wróbel
 • Rada Konkursu "WOLSZCZAN" organizowanego przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty oraz Gazetą Wyborczą - dr hab. Stefan Friedrich, prof. nadzw. 
 • Zachodniopomorskie Spotkania z Nauką organizowane przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe - organizator: prof. dr hab. Janina Jasnowska; wykłady, zajęcia laboratoryjne i prowadzenie wycieczek terenowych, dr inż. Stefan Markowski; dr inż Wojciech Kowalski; dr inż. Lesław Wołejko; mgr inż. Urszula Banaś; mgr Mariola Wróbel; mgr Małgorzata Torbé
 • Prezentacje w mediach: 
  - problemy ochrony przyrody - prof. dr hab. Janina Jasnowska
  - tematyka mikologiczna - dr hab. Stefan Friedrich, prof. nadzw.; mgr inż. Marzena Orzechowska
  - ochrona mokradeł - dr inż. Lesław Wołejko

 
Udział pracowników Zakładu w radach i komitetach

Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Prezes - prof. dr hab. Janina Jasnowska
Polskie Towarzystwo Botaniczne, Zarząd Główny, dr hab. Stefan Friedrich, prof. nadzw.
Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Szczecinie
Zarząd: Przewodniczący Dr hab. Stefan Friedrich, prof. nadzw.
Sekretarz Mgr inż. Urszula Banaś
Członkowie Dr inż. Lesław Wołejko
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Prof. dr hab. Janina Jasnowska
Członkowie Dr inż. Wojciech Kowalski
Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w woj. zachodniopomorskim 
prof. dr hab. Janina Jasnowska, dr hab. Stefan Friedrich, prof. nadzw.
Rada Społeczno-Naukowa Drawieńskiego Parku Narodowego 
prof. dr hab. Janina Jasnowska
Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej PAN, Oddział w Gdańsku
dr inż. Lesław Wołejko
Rada Społeczno-Naukowa Ińskiego PK, Drawskiego PK dr inż. Lesław Wołejko
Rada Społeczno-Naukowa Cedyńskiego PK i PK Doliny Dolnej Odry 
prof. dr hab. Janina Jasnowska
Komitet Redakcyjny czasopisma "Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland" dr hab. Stefan Friedrich, prof. nadzw.
Komitet Redakcyjny czasopisma "Przegląd Przyrodniczy" 
dr inż. Lesław Wołejko