Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska

Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
ul. Słowackiego 17,  71-424 Szczecin, 

e-mail: kgleb@zut.edu.pl 


Kierownik - Profesor uczelni Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT, tel. 91 449 6390, pokój nr 143

Adiunkt Dr hab. inż. Ryszard Malinowski, tel. 91 449 6389, pokój nr 145

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Teresa Wojcieszczuk, tel. 91 449 6391, pokój nr 147

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Edward Niedźwiecki 

 

Tematyka badawcza

 • Czynniki kształtujące cechy morfologiczne i żyzność gleb Pomorza Zachodniego 
 • Ochrona potencjału produkcyjnego gleb

 

Profesor uczelni Dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. ZUT, tel. 91 449 6414,  pokój nr 243

Profesor uczelni Dr hab. inż. Teodor Kitczak,prof. ZUT, tel. 91 449 6411,  pokój nr 241 

 Adiunkt Dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, tel. 91 449 6416, pokój nr 240 

 St. technik Elżbieta Wiertlewska, tel. 91 449 6416, pokój nr 244


Tematyka badawcza

 • Badania geobotaniczne łąk i pastwisk 
 • Nawożenie łąk i pastwisk 
 • Skład chemiczny roślin łąkowych 
 • Upraw traw na gruntach ornych 
 • Proekologiczna gospodarka na użytkach zielonych

 

Adiunkt Dr hab. Justyna Chudecka, tel. 91 449 6361, pokój nr 21

Adiunkt Dr hab. inż. Ewa Możdżer, tel. 91 449 6333, pokój nr 22

Adiunkt Dr hab. Marek Podlasiński, tel. 91 449 6362, pokój nr 23

Specjalista Dr inż. Tomasz Tomaszewicz, tel. 91 449 6339, pokój nr 26/27

Emer. profesor nadzw. Dr hab. inż. Czesław Wołoszyk, tel. 91 449 6336, pokój nr 62

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Adam Koćmit  

Emer. profesor nadzw. Prof. dr hab. inż. Wanda Nowak

Sala ćwiczeń, pokój nr 20

 

Tematyka badawcza
Problematyka naukowa Katedry dotyczy następujących zagadnień:

 • współdziałanie nawożenia naturalnego, organicznego i mineralnego w kształtowaniu wysokości i jakości plonów roślin oraz żyzności gleb
 • wykorzystanie odpadów komunalnych, przemysłowych i rolniczych do produkcji nawozów i zagospodarowanie ich bez ujemnego oddziaływania na środowisko
 • oddziaływanie odpadów komunalnych, przemysłowych i rolniczych na procesy chemiczne zachodzące w glebach

W ostatnich latach w Katedrze Chemii Środowiska były lub są realizowane następujące granty Komitetu Badań Naukowych:

Autorskie:

 • Grant KBN nr 725/PO6/97/12 - 1997-1999 "Badania nad możliwością wykorzystania osadów z miejskich oczyszczalni ścieków". Kierownik projektu: prof. dr hab. Edward Krzywy
 • Grant KBN nr 0769/PO6/98/15 - 1998-2001 "Badania nad przyrodniczym wykorzystaniem odpadów przemysłowych i komunalnych". Kierownik projektu: dr inż. Czesław Wołoszyk
 • Grant KBN nr 0149/PO6/2000/18 - 2000-2002 "Badania nad wykorzystaniem do celów rolniczych kompostów z osadów ściekowych z dodatkiem popiołu z węgla kamiennego, odpadów zieleni miejskiej i słomy". Kierownik projektu: prof. dr. hab. Edward Krzywy
 • Grant KBN nr 0707/PO6/2002/22 - 2002-2004 "Badania nad wykorzystaniem kompostów z komunalnych osadów ściekowych do uprawy trzciny chińskiej MISCANTHUS". Kierownik projektu: dr inż. Anna Iżewska


Doktorskie - promotorskie:

 • Grant KBN nr 0041/PO6/2000/19 - 2000 "Badania nad możliwością wykorzystania 7 hydratu siarczanu (VI) żelaza (II) do nawożenia roślin. Tezy pracy doktorskiej obronił dr inż. Krzysztof Pasikowski. Kierownik projektu: prof. dr hab. Edward Krzywy
 • Grant KBN nr 3 PO6S 050 22 - 2002 "Oddziaływanie kompostów z osadów ściekowych na kształtowanie niektórych wskaˇników żyzności gleby". Tezy pracy doktorskiej obronił dr inż. Wiesław Jakubowski. Kierownik projektu: prof. dr hab. Edward Krzywy
 • Grant KBN nr 3PO6S00523 - 2002-2003 "Badania nad przyrodniczym wykorzystaniem osadów ściekowych do produkcji kompostów oraz ich wpływ na wysokość i jakość plonu rzepaku jarego". Tezy pracy doktorskiej będzie broniła mgr inż. Beata Dunowska. Kierownik projektu: prof. dr hab. Edward Krzywy


W latach 1996-2002 zostały zorganizowane następujące zjazdy naukowe:
"Nawozy Organiczne" 1996 i 2000 r.
"Nawozy Wieloskładnikowe" - 1998, 2001 r.
"Odpady Organiczne a Ochrona i Produktywność Agrocenozy" 1999, 2002 r.
"Nawożenie w Kształtowaniu Środowiska" - 2002 r.

Prace przedstawione na wyżej wymienionych konferencjach przez pracowników naukowych z kraju i z zagranicy, są publikowane w Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, w Acta Agrophysica oraz w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych.

We wrześniu 2003r. odbyła się kolejna konferencja naukowa pt. "Nawozy i Naturalne i Organiczne", z której prace naukowe zostały opublikowane w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych.

 

Tematyka prac magisterskich ściśle wiąże się z problemami badawczymi.
LITERATURA ZALECANA STUDENTOM
Kutera J., 1988, Wykorzystanie ścieków w rolnictwie. PWRiL Warszawa.
Fotyma M., Mercik S., 1995. Chemia rolna PWN Warszawa.
Praca zbiorowa pod redakcją J.R. Starcka 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL Warszawa.
Krzywy E., Nowak W., Wołoszyk Cz., 1997. Chemia rolna - przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo AR w Szczecinie.
Krzywy E., 1999. Przyrodnicze zagospodarowanie ścieków i osadów. Wydawnictwo AR w Szczecinie.
Krzywy E., 2000. Nawożenie gleb i roślin. Wydawnictwo AR w Szczecinie.
Gorlach E., Mazur T., 2001. Chemia rolna. PWN Warszawa.
Popularyzacja, wdrożenia, ekspertyzy

Są realizowane i publikowane prace badawczo-wdrożeniowe oraz wykonywane ekspertyzy dotyczące:
- badań i oceny odpadów komunalnych przemysłowych i rolniczych mogących służyć do nawożenia gleb i roślin,
- badań składu chemicznego gleb i roślin, nawozów i odpadów,
- badań i oceny potrzeb pokarmowych i wymagań nawozowych gleb i roślin.