Rady programowe kierunków studiów

Rady programowe kierunków studiów w kadencji 2016-2020 

ARCHITEKTURA  KRAJOBRAZU    

Dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka - przewodnicząca

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak

Prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski

Dr hab. Hubert Romanowski, prof. ZUT

Dr hab. inż. Grzegorz Nowak

Dr inż. arch. Marta Kościńska - sekretarz

Dr inż. Aleksandra Pilarczyk

Studentka: inż. arch. kraj. Michalina Kaczmarek

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Magdalena Grycko, mgr inż. Agata Kika-Wróblewska

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Dr hab. Marek Podlasiński - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko

Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot 

Dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Dr inż. Grzegorz Jarnuszewski

Dr inż. Paweł Nowak 

Studentka: Klaudia Chruściel

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Kamila Bogusławska, mgr inż. Łukasz Jedynak, mgr Aneta Lachowicz

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT - przewodnicząca 

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan 

Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska 

Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska - wiceprzewodnicząca

Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski

Dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz 

Dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska - sekretarz

Studentka: Gabriela Malinowska

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Marcin Dziubak, dr inż. Sławomir Konieczny

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Dr hab. inż. Piotr Kostencki - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT - prodziekan

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT - sekretarz

Dr hab. inż. Jan Jurga, prof. ZUT

Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

Dr hab. inż. Justyna Chudecka

Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz

Student: Katarzyna Buiłek

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Bożena Chmielina, Bogusław Jarmuż

 

OGRODNICTWO

Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak - przewodnicząca

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan 

Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. ZUT - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska

Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk - sekretarz

Dr hab. inż. Grzegorz Nowak

Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska

Dr hab. inż. Piotr Żurawik 

Student: Kamil Wiśniewski

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Małgorzata Klimaszewska-Wraga, mgr Bohdan Marcinkowski

 

ROLNICTWO  

Dr hab. inż. Anna Jaroszewska - przewodnicząca

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT - prodziekan 

Prof. dr hab. Piotr Masojć

Dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT

Dr hab. inż. Marek Bury - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Ewa Możdżer

Dr inż. Romualda Bejger - sekretarz

Dr inż. Grzegorz Hury

Student: inż. Andrzej Szmigiel

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Barbara Amroży, mgr inż. Maciej Chabier, dr inż. Dariusz Dojss

  

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA 

Dr hab. inż. Marek Śnieg - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek

Dr hab. inż. Piotr Kostencki

Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz

Dr inż. Andrzej Gawlik

Dr hab. inż. Paweł Sędłak - sekretarz

Studentka: Monika Taube

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Lucjan Kalinowski, mgr inż. Bogdan Łakomy

 

UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk - przewodniczący

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska

Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. ZUT

Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT

Dr hab. Iwona Adamska

Dr hab. inż. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk

Student: Szymon Podhajny

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Jan Gembara, mgr inż. Arkadiusz Śnieżek

 

ZADANIA  RADY  PROGRAMOWEJ    

1. Przygotowywanie wniosków w sprawie tworzenia nowych kierunków studiów. 

2. Uaktualnianie istniejących planów studiów zgodnie z wymogami MNiSW, uchwałami i wytycznymi PKA oraz uczelnianymi aktami prawnymi.

3. Kompletowanie sylabusów przedmiotów realizowanych na wszystkich stopniach studiów danego kierunku. 

4. Okresowa kontrola programów studiów realizowanych w ramach kierunku studiów, w szczególności pod kątem: 

  • sprawdzania treści programowych przedmiotów do osiągnięcia założonych efektów kształcenia,
  • właściwego doboru i sekwencji przedmiotów oraz form zajęć dydaktycznych wymaganych do osiągnięcia założonych efektów kształcenia,
  • eliminowania powtarzających się treści w szczegółowych programach przedmiotów,
  • weryfikacji tematyki i ilości przedmiotów obieralnych.  

5. Przeprowadzanie konkursów na programy nowych przedmiotów kierunkowych i obieralnych.

6. Opiniowanie tematów prac dyplomowych, zwłaszcza ich zgodności z kierunkiem studiów. 

7. Określanie propozycji składu komisji do przeprowadzenia obron pracy dyplomowych (przewodniczący, egzaminator).

8. Pomoc w przygotowaniu materiałów dla Komisji Akredytacyjnej.