Rada programowa studiów podyplomowych

Rada programowa Studiów Podyplomowych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2016÷2020

Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw. - przewodnicząca (Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Podyplomowych) 

Dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw. 

Dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw. 

Dr hab. Magdalena Błaszak

Dr hab. inż. Piotr Kostencki

Dr inż. Aleksandra Pilarczyk 

Dr inż. Piotr Salachna 

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Maciej Humiczewski, mgr inż. Mirosława Kwaśniewska, mgr inż. arch. Janusz Nekanda-Trepka, mgr Norbert Obrycki, mgr inż. Ryszard Sobieralski

 ZADANIA  RADY  PROGRAMOWEJ    

1. Przygotowywanie wniosków w sprawie tworzenia nowych studiów. 

2. Uaktualnianie istniejących planów studiów zgodnie z wymogami MNiSW, uchwałami i wytycznymi PKA oraz uczelnianymi aktami prawnymi.

3. Kompletowanie sylabusów przedmiotów realizowanych na  studiach podyplomowych. 

4. Okresowa kontrola programów studiów, w szczególności pod kątem: 

  • sprawdzania treści programowych przedmiotów do osiągnięcia założonych efektów kształcenia,
  • właściwego doboru i sekwencji przedmiotów oraz form zajęć dydaktycznych wymaganych do osiągnięcia założonych efektów kształcenia,
  • eliminowania powtarzających się treści w szczegółowych programach przedmiotów,
  • monitorowanie jakości kształcenia.  

5. Pomoc w przygotowaniu materiałów dla Komisji Akredytacyjnej.