Informacje bieżące

WATERPROTECT - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa bierze udział w ochronie wód przed zanieczyszczeniem azotanami na terenach rolniczych 25.07.2017 10:36

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa wraz z 27 partnerami z 7 krajów UE w czerwcu rozpoczął realizację projektu pn. "WATERPROTECT – innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments" finansowanego z programu Horyzont 2020. Koordynatorem międzynarodowym projektu jest belgijski Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek N.V., natomiast koordynatorem krajowym Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Projekt ma na celu wypracowanie najlepszych sposobów zarządzania zlewnią intensywnie użytkowaną rolniczo, której wody zanieczyszczone są związkami azotu lub pestycydami.  Na obszarze Irlandii, Hiszpanii, Belgii, Danii, Włoch, Rumunii i Polski wyznaczono po jednej zlewni pilotażowej, gdzie będzie realizowany niniejszy projekt. W Polsce wytypowano zlewnię Gowienicy Miedwiańskiej uchodzącej do Jeziora Miedwie. Na obszarze wymienionej zlewni naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego i Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będą prowadzić wielokierunkowe  badania zmierzające do identyfikacji istniejących zagrożeń dla wód zlewni Gowienicy Miedwiańskiej oraz wypracowania programu działań, który umożliwi poprawę jakości  tych wód. Obok monitoringu prowadzonego w ramach projektu ocenie zostaną poddane także stosowane praktyki rolnicze, efektywność dotychczasowych mechanizmów zarządzania zlewnią i ochrony jakości wód oraz efektywność ekonomiczna stosowanych i proponowanych rozwiązań. Istotnym elementem projektu jest inicjowanie komunikacji i współpracy między różnymi użytkownikami zlewni (rolnicy, producenci żywności) mającymi wpływ na jakość wód tego obszaru i instytucjami zainteresowanymi poprawą ich jakości (WIOŚ, gmina, RZGW, przedsiębiorstwa dostarczające wodę mieszkańcom). W ramach projektu opracowane zostanie także narzędzie informatyczne służące wspomaganiu decyzji, zawierające wyniki monitoringu, modelowania numerycznego oraz wizualizację informacji przestrzennych dotyczących zlewni. Instytucjami wspierającymi niniejszy projekt są Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wodociągi Zachodniopomorskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie oraz Wójt Gminy Warnice.

Więcej informacji na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 727450.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
Research  and Innovation Programme under grant agreement No. 727450

Tekst: Grzegorz Jarnuszewski

Disclaimer: this publication only reflects the authors’ views and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.