Akty prawne

Zarządzenie nr 107 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich/Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Regulamin studiów doktoranckich od 01.10.2017 r.  

Zasady i tryb doktoryzowania  + kwestionariusz osobowy  

Ramowy harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej