Gospodarka przestrzenna

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne (3,5 roku)
  • niestacjonarne (4 lata)

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą, ekonomiczną, techniczną i społeczną dotyczącą przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego. Posiada umiejętność do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami rozwoju zrównoważonego i ładu przestrzennego.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Zatrudnienie
Biura planistyczne i projektowe, wydziały planowania przestrzennego administracji regionalnej i krajowej, administracja samorządowa, biura nieruchomości, agencje rozwoju, firmy konsultingowe i doradcze oraz inne firmy otoczenia biznesu.

 Studia drugiego stopnia (magisterskie)

  • stacjonarne (1,5 roku)
  • niestacjonarne (2 lata)

Specjalności

  • geoinformatyka
  • obszary wrażliwe

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent tego kierunku jest specjalistą w zakresie: obsługi nowoczesnych systemów informacji geograficznej oraz gromadzenia danych o charakterze przestrzennym; zarządzania obszarami wrażliwymi; gospodarowania na terenach cennych przyrodniczo; działalności koordynacyjno-przestrzennej, podejmowaną przez administrację publiczną w sprawach przeznaczenia i sposobu zagospodarowania gruntów; działalności inwestycyjnej, prowadzonej przez państwowe, samorządowe i prywatne podmioty gospodarcze; działalności kontrolnej, prowadzonej w trybie nadzoru przez administrację rządową.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura i
urbanistyka, geodezja i kartografia, ochrona środowiska.
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły testu kwalifikacyjnego.

Zatrudnienie
Własna działalność gospodarcza w obszarze usług geoinformacyjnych dla podmiotów prywatnych i publicznych, praca w firmach geoinformatycznych dla organów administracji publicznej oraz w samorządowych jednostkach terytorialnych ( gminnych, powiatowych, wojewódzkich) przy realizacji zadań publicznych wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje o rekrutacji: